Reading 3

Radical

Cơ bản, triệt để

approach

tiếp cận

Propose by

Đề xuất bởi

Instructional

hướng dẫn

Evidence

bằng chứng

unconscious

bất tỉnh

Perceive

(v) hiểu được, nhận thức được, lĩnh hội

Attribute to

quy cho

Illustration

sự minh họa

Beforehand

(adv) sẵn sàng trước

Stimulate

kích thích

Associate with

v. hợp sức, liên kết với

Placebo

thuốc an thần

disperse

phân tán

Disperse from/with

Miễn trừ, tha cho