6

Diverge

(v) to separatePhân kỳ, rẽ ra, tách biệt ra

Doctrine

(n) principle or set of teachingsHọc thuyết