equivalents

i dr

60 gr

8 dr

1 oz

16 oz

1 lb

1000 mcg

1 mg

1000 mg

1 g

1000 g

1 kg

1 gr

1 m

60 m

1 dr

16 oz

1 pt

2 pts

1 qt

4 qts

1 gal

1 cc

1 ml

1000 ml

i L

15-16 gtts

1 ml

5 ml

1 tsp

3 tsp

t tbsp

2 tbsp

1 oz

1 lb

0.45 kg

2.2 lb

1 kg

1 gr

60-65 mg

15 gr

1 g

1 m

1 gtt

15-16 m

1 cc

15-16 m

15-16 gtts

1 cc

15-16 gtts

1 dr

5 ml

1 dr

1 tsp

5 ml

1 tsp

1 oz

30 ml

1 oz

2 tbsp

30 ml

2 tbsp

8 oz

240-250 ml

8 oz

1 measuring cup

240-250 ml

1 measuring cup

1 pt

500 ml

1 pt

16 oz

480-500 ml

16 oz

1 qt

1000 ml

1 qt

32 oz

960-1000 ml

32 oz