renesance-obrozen�


renesance - sv?t


Dante AlighieryFrancesco PetrarcaGiovanni BoccacioNiccolo MachiavelliFrancois VillonFrancois RabelaiseMichel de MontaigneMiguel de Cervantes SaavedraLope de VegaGeofrey ChaucerWilliam Shakespeare


renesance - It


Dante AlighieryFrancesco PetrarcaGiovanni BoccacioNiccolo Machiavelli


renesance - Fr


Francois VillonFrancois RabelaiseMichel de Montaigne


renesance - �p


Miguel de Cervantes SaavedraLope de Vega


renesance - GB


Geofrey ChaucerWilliam Shakespeare


Dante Alighiery


renesance1265-1321Bo�sk� komedie (beatrice, ?. 3,"komedie",Vergilius)O monarchii (vyzdvihov�na c�sa?sk� moc nez�vysl� na pape�i)


Francesco Petrarca


renesance1304-1374Zp?vn�k (milostn� lyrika)


Giovanni Boccaccio


renesance1313-1375Dekameron (100 novel, kniha krve a rozko�e, 10 urozen�ch lid� unik� p?ed morem a vypr�v� si, vykresluj� mravy sou?. it,erotika, d�lo kritizov�no z nemravnosti)


Niccolo Machiavelli


renesance1469-1527Vlada? (trakt�t,preferuje vl�du siln�ho jedince,proti pape�sk� a protic�sa?sk� d�lo)Mandragora (komedie, spole?ensk� satira, kritika c�rkve, d?j: kupec p?im?je neplodn�ho advok�ta aby se vyspal s jeho �enou,(p?�pravek prvn�ho zab�j�) nakonec v�ichni �?astn�)"�?el sv?t� prost?edky"


Francois Villon


renesance1431-1463Mal� testament (satirick� b�sn?)Velk� testament (p�sn?, b�sn?, kritika spole?nosti i jeho sam�ho,zam��l� se nad sv�m pohnut�m osudem, prost?ed� : pa?�sk� podsv?t�, pal�ce...)


Francois Rabelaise


renesance1494-1553Gargantua a Pantagruel (o obrech, satira c�rkve a spol.,kritika scholastick� v�chovy)


Michel Montaigne


renesance1533-1592fr, zakladatel eseje, humanistick� filozof, pozd?ji z n?j ?erpali osv�cenciEseje (�vahy na v�emo�n� t�mata z pohledu autora, s�m se zkoum�, d?raz na rozum)


Miguel de Cervantes Saavedra


renesance1547-1616D?mylsn� ryt�? Don Quijote de la Mancha (��len� dobrodru�stv�, kontrast, kon?� vyst?�zliv?n�m a posl�ze smrt�, prvn�m z�m?rem byla ale pouze satira na ryt�?sk� rom�ny)


Lope de Vega


renesance1562-1635Dramatik, zakladatel �pan?lsk� komedie (drama i komedie z�rov?? a nedodr�ovan� 3 jednot), komedie pl�t? a d�kyOv?� pramen (?erp� ze �pan?lsk� historie)


Geffrey Chaucer


renesance1340-1400Canterbursk� pov�dky (poutn�ci si vypr�v?j� p?�b?hy, rozmanit� osobnosti i t�mata, ?ast� ironie, humor, l�ska k p?�rod?)


William Shakespeare


renesance1564-1616I.Zkrocen� zl� �eny, sen noci svatoj�nsk�, kupec ben�tsk�, Mnoho poviku pro nic, Richard II/III, Jind?ich IV-VI, Romeo a JulieII. Othello, Hamlet, MakbethSonety


renesance a humanismus - ?echy


Bohuslav Hasi�tejnsk� (lat)Kornel ze V�ehrd (?)Jan Blahoslav (?)Adam z Veleslav�na (?)V�clav H�jek z Libo?an (?)


Bohuslav Hasi�tejnsk�


renesance1461-1510�aloba ke sv. v�clavu na mrav ?ech?O ubohosti ?echO lidsk� b�d?P?edn� humanista, katol�k, psal latinsky


Kornel ze V�ehrd


renesance1460-1520P?edmluva (stala se programem n�rodn�ho humanismu, vzd?lanci maj� ps�t ?esky)Knihy Devatery (pr�vnick� spis zam??en� proti �lecht? (pro m?�?anstvo))


Jan Blahoslav


renesance1523-1571Akta jednoty bratrsk� (soubor spis?, pam?t� dok. ?�du)Muzika (p?�ru?ka hudebn� teorie)�amotulsk� Kancion�l (p?ev�n? p?evzat�)Filipika proti musomus?m P?eklad nov�ho z�kona (velice kvalitn� - jeho n�sledn�ci ji p?elo�ili celou - bible Kralick� ve stejn�m duchu)


Adam z Veleslav�na


renesance1546-1599nakladatelsko p?ekladatelsk� ?innost, jeho �ra je pova�ov�na za obdob� rozmachu ?e�tiny (doba velesav�nova)Kalend�? historick� (ke ka�d�mu dni vypravov�n� k hist. ud�losti)


H�jek z Libo?an


renesance/-1553Kronika ?esk� (fakticky nep?esn� ale ?tiv�, propaguje �lechtu (je jimi podporov�n))


Baroko - sv?t


John MiltonGongorimus (�p. p?ebujelost metafor, ko�atost, nesrozumitelnost)Marinismus (it. alegorie, slovn� hr�?ky, gradace, rozvoj techniky b�sn?n� ale vytr�c� se my�lenka, pr�zn� r�torika, p?ev�n? milostn�)Literatura preci�zn� (vyum?lkovan� a strojn�, velice nesrozumiteln�, sal�n�)


John Milton


baroko1608-1674Ztracen� r�j (duchovn� epos, biblick� t�ma stvo?en� sv?ta a vyhn�n� z r�je)R�j op?t nabyt�


Baroko - ?echy


Jan Amos Komensk�Bohuslav Balb�nAnton�n Koni�


Jan Amos Komensk�


baroko1592-1670Pansofie (slou?en� v?d i jazyk?-m�r)Labyrint sv?ta a r�j srdceHlubina bezpe?nosti (kolo)Velk� didaktika (nen�siln�, 4 stupn?, od nejleh?�ho ke slo�it�mu, vypov?zen� duchovenstva z procesu)Dv??e jazyk? otev?en� (u?ebnice latiny a sou?asn? encyklopedie)K�aft um�raj�c� matky jednoty bratrsk� (alegorick� d�lo o c�rkvi kter� sv�m d?tem odkazuje sv� bohatstv�)Orbis pictus (u?ebnice latiny s obr�zky)Kancion�l


Bohuslav Balb�n


baroko1621-1688Rozmanitosti z historie Kr�lovstv� ?esk�hoObrana jazyka slovansk�ho, obzvl�t? ?esk�ho (kritizuje stav ?e�tiny v pob?lohorsk� dob?)


Anton�n Koni�


baroko1691-1760Kl�? kac�?sk� bludy k rozezn�n� otev�raj�c� (obsa�ena 1/3 ?esk�ch knih)Jezuita, cenzor


Klasicismus - sv?t


Pierre CorneilleJean RacineMoli�re


Pierre Corneille


klasicismus1606-1684dramatik, cit ustupuje p?ed rozumem, ct?n� spol. noremCid (trag�die, �pan?lsk� ryt�? zab�j� v souboji otce sv� milenky,ta pak ��d� hlavu jeho otce, nakonec ale v�e od?in� v boji proti maur?m a bere si ji)


Jean Racine


klasicismus1639-1699Dramatik, d?raz na psychologii, v�n?Faidra (psychologick� trag�die, �ena miluje sv�ho nevlastn�ho syna, po zji�t?n� ho obvin� z t�ho�, syn um�r�, faidra p�ch� sebevra�du)


Moli�re


klasicimus1622-1673Dramatik, pseudonym, ?erpal z komedie dellarte, parodaval lidsk� neduhy, utahoval si z c�rkve i �lechty - c�rkev ho proklelaTartuffe neboli podvon�k (podvodn�k tartuffe manipuluje s obchodn�kem a jeho rodinou, chce jej p?ipravit o majetek a vz�t si dceru, nakonec po z�sahu kr�le je v�e urovn�no)Lakomec (Harpagon omezuje svoji rodinu, svou dceru chce provdat bez v?na za starce a vz�t si synovu milou, syn ho vyd�r� aby dos�hl sv�ho, po zji�t?n� bohatosti rodiny v�e kon?� dob?e, inspirovn�no plautov�m hrncem)Zdrav� nemocn� (zm?el p?i h?e)Misantrop (nen�vid� lidi, p?edev��m kv?li pokrytectv�)


Osv�censtv� - sv?t


MontesquieuVoltaireDenis DiderotDaniel DefoeHenry FieldingJonathan Swift


Montesquieu


osv�cenec1689-1755Persk� listy (rom�n v dopisech, per�an vyraz� do Evropy za vzd?l�n�m a postupn? je civilizov�n-st�v� se z n?j osv�cenec)


Voltaire


osv�cenec1694-1778Candide neboli Optimismus (p?�b?h mlad�ka, skrz n?j jsou odhalov�ny ne�vary doby - absolutismus, prodejnost soudc? - z�rov?? rozv�j� �vahy o optimismu dan�ho bo�� proz?etelnost�)Panna (satira na Johanku z Arku)


Denis Diderot


osv�cenec1713-1784Hlavn� organiz�tor encyklopedick�ch snahJepti�ka (antiklerik�ln� rom�n v dopisech, kl�tery nut� ��t v rozporu s p?irozenost� a omezuj� svobodu, Zuzana mus� jako neman�elsk� d�t? do kl�tera, zde okus� sadismus, krutos a nakonec ut�k�)Jakob Fatalista (zd�nliv� bezc�ln� putov�n� jakuba a jeho p�na utv�?� r�mec pro filozofick� diskuze)


Daniel Defoe


doba osv�cenectv�1660-1731Robinson cruose (oslava st?edn� t?�dy)


Henry Fielding


doba osv�cenectv�1707-1754snaha o zobrazen� p?irozennosti (Tom Jones) v kontrastu se snobismem a pokrytectv�m, soudce, zast�nce chud�ch, v�znamn� kriminalitaTom Jones, historie nalezence (sleduje osudy nalezence v bohat� rodin? a� do smrti v souboji)


Jonathan Swift


doba osv�cenectv�1667-1745Guliverovy cesty (alegorick� satirick� rom�n, kritika soudob�ch britsk�ch mrav?, ?asto vn�m�n pouze jako cestopis)


Preromantismus - sv?t


Jean Jacques RousseauJohann Wolfgang GoetheFriedrich Schiller


Jean Jacques Rousseau


preromantismus1712-1778N�vrtat k neporu�en� p?�rod?, p?�?inou nerovnosti je majetek, k�zal vodu, pil v�no (nevychov�val sv� d?ti)Emil ?ili O v�chov? (pedagogick� rom�n, v�chova v p?�rod?, na v�ru m� d�t? p?ij�t postupn? bez vn?j��ch z�sah?, kniha ihned odsouzena, �aloba)Nov� Heloisa (rom�n v dopisech, u?itel se zamiluje do �techtick� d�vky, proto odejde, pozd?ji ho jej� nov� man�el pozve zp?t aby v�ichni idilicky �ili na venkov?)Spole?ensk� smlouva (?e�� svrchovanost lidu-st�t vznik� dohodou mezi ob?any, m� b�t jak�si �stava)


Johan Wolfgang Goethe


preromantismus - sturm und drang1749-1832Utrpen� mlad�ho Werthera (rom�n v dopisech ich formou, senzitivn� mu� po provd�n� jeho l�sky sp�ch� sebevra�du, natolik autentick� �e rom�n vyvolal vlnu sebevra�d)Faust (dr. faust m� prok�zat hodnotu lidsk� bytosti, ?�bel ho pokou��, faust tou�� po vzd?l�n�, nakonec se vykoup� z propadnut� peklu pomoc� smyslupln� pr�ce, z�rodn?n� ba�iny, symbolicky filozofick� pou?)


Friedrich Schiller


preromantismus - sturm und drang1759-1805Loupe�n�ci (�lechtic je vystrnad?n d�ky intrik�m bratra, ovl�dne loupe�n�ky a posl�ze osvobod� sv�ho otce, ti se mu nakonec vymknou z ruky a bude nucen zab�t svoji l�sku proto�e ji jim p?isl�bil.)�da na radost (text)


N�rodn� obrozen�


I.Josef dobrovsk�II.Joes JungmanIII.Franti�ek Palack�Josef �afa?�kJan Koll�r-----------V�clav mat?j KrameriusFranti�ek Ladislav ?elakovsk�


Josef Dobrovsk�


obrozen� - osv�cenec1753-1829Exaktn� v?d?c, skeptik ohledn? v�voje ?. j., psal n?mecky, fanatik pravdy (pop?el rukopisy), nosticov� (z�chrana syna)D?jiny ?esk� ?e?i a literatury (rozd?lil do etap, p?�?iny, vyzdvihoval husitstv�)N?mecko ?esk� slovn�kZevrubn� mluvnice jazyka ?ek�hoZ�klady jazyka staroslol?nsk�ho (pokl�dal staroslov?n�tinu za z�klad slovansk�ch jazyk?)?esk� prozodie (sylabotonie)


Josef Jungman


obroznen� - preromantismus1773-1847Optimista ohledn? v�voje, ?asom�raSlovesnost (u?ebnice pro gymn�zia)Historie literatury ?esk� (1. ?esky psan� lit. d?jiny)Slovn�k ?eko n?meck� (gigantick� 5 svazkov� d�lo, z�rove? p?ej�m�n� a tvorba nov�ch slov)


Pavel Josef �afa?�k


obroznen� - preromantismus1795-1861Horliv� obrozenec, PansalvistaD?jiny slovansk� ?e?i a literatury ve v�ech n�?e?�ch (slovansk� jazyky vn�man� jako jeden s r?zn�mi n�?e?�mi)Slovansk� staro�itnosti (slovan� jsou podle n?j p?vodn� obyvatel� evropy (5. stol))


Franti�ek Palack�


obroznen� - preromantismus1798-1876Zast�nce austroslavismu (kdyby nebylo rakouska,museli bychom si ho vymyslet, byli jsme p?ed rakouskem, budeme i po n?m), otec n�rodaD?jiny n�roda ?esk�ho v ?ech�ch a na morav? (faktograficky p?esn�, d?jiny ?ech vn�m� jako neust�l� souboj mezi ?esk�m a n?meck�m �ivlem)


Jan Koll�r


obrozen� - preromantismus1793-1852panslavista (dokonce spojen� s ruskem)Sl�vy dcera (b�sn�k putuje se sl�vy dcerou nap?�? histori� a oslavuj� v�zna?n� postavy d?jin, m�na je inspirovan� n?mkou, 3 odd�ly - s�la,labe,dunaj, inspirace bo�skou komedi� a childe haroldovou pout�,"st?j noho, posv�tn� m�sta jsou komkoli kr�?�")


V�clav Mat?j Kramerius


obrozen� - preromantismus1753-1808pra�sk� po�tovn� noviny?esk� expedice


Franti�ek Ladislav ?elakovsk�


obrozen� - preromantismus1799-1852��douc� ?etbaOhlasy p�sn� rusk�ch (rusismy, ?ast� p?irovn�n� a paraely, oslava hrdinstv� rusk�ch bohat�r?)Ohlasy p�sn� ?esk�ch (lyri?t?j�� a p�s?ovit?j��, nap?. milostn� lyrika,Toman a lesn� panna)


obrozen� - divadlo


V�clav th�m (200 her)Karrel Ign�c Th�m (hlavn? p?eklady vy���ch her (Shakespeare))V�clav kliment Klicpera (rohov�n ?tverroh�)Stavovsk� divadlo - Bouda


obrozen� - b�snictv�


Th�movci (sylabismus) - Puchmajerovci (sylabotonie)