?rodki stylistyczne

Epitet

Jgf

Metafora

Ddh

Anafora

Dsg