REC Flashcards

angio

blood

arteri

artery

erythro

red

ferri

iron

haema

blood

leuko

white

myelo

bone marrow

phlebo

vein

thrombo

clot

vaso

blood vessel

veno

vein

palpito

flutter

valvo

valve

varico

varicose vein

vaso

vessel

veno

vein

ventriculo

heart

toxo

toxins

pancreato

pancreatic

entero

intestines

hepato

liver

cutaneo

skin

dermo

skin

septico

the immune

astheno

weakness

ergo

work

fascio

connective tissue

fibro

fiber

kinesio

movement

musculo

muscle

therapeuto

treatment

arthro

joint

cephalo

head

cranio

skull

phalango

phalanges

encephalo

brain

ganglio

a cyst on/around joint/tendon

myelo

spinal cord

plego

paralyzed

pneumo

air

pulmono

lung

respiro

breathing

thoraco

chest

nephro

kidney

reno

kidney

acouso

hearing

auro

ear

oto

ear

tacto

touch

oculo

eye

ophthalmo

eye

opto

vision

gustato

taste

gusto

taste

linguo

tongue

oro

mouth

naso

nose

olfacto

smell

rhino

nose