1. Vad �r vetenskap?

Vad betyder begreppet "vetenskap"?

Kunskap" eller "metoden f�r att f� kunskap".

N�mn de sju olika kriterierna god vetenskap str�var efter att uppn� (enligt "Metodpraktikan").

- Att den �r kumulativ
- Anv�nder sig av tydliga termer och begrepp
- Den utg�r fr�n observationer av verkligheten (empiri)
- Systematisk och hederlig (fastst�lld unders�kningsmetod och ingen f�rvr�ngning av fakta)
- Oberoende, med insyn (genomskinlig) oc

Utveckla vad det inneb�r att forskningen �r kumulativ.

Forskningen �r kumulativ om ny forskning utg�r fr�n kunskap fr�n tidigare forskning. Den kan eventuellt bidra med ny kunskap som kan l�ggas till forskningen.

Utveckla vad det inneb�r att forskningen anv�nder sig av tydliga termer och begrepp.

Att man anv�nder ett vetenskapligt spr�k med korrekta och etablerade termer (ord/fackuttryck med tydlig definition) och begrepp (F�rest�llning eller tankekonstruktion om en viss f�reteelse eller fenomen. T.ex. vad som menas med bil eller elev). De ska ha

Utveckla vad det inneb�r att den �r empirisk.

Att forskningen utg�r fr�n observationer av verkligheten.

Utveckla vad det inneb�r att den �r systematisk och hederlig.

Att forskningen f�ljer en speciell unders�kningsmetod som inte f�rvr�ngs under sj�lva unders�kningstillf�llet eller under sammanst�llningen av fakta.

Utveckla vad det inneb�r att den �r oberoende, genomskinlig och v�rderingsfri.

Att forskningen ska vara objektiv och att det i princip ska kunna bli samma forskningsresultat, oavsett vilken forskare som utf�r den. Forskarens metoder, analyser och underlag f�r forskningen ska redovisas �ppet s� att andra forskare kan granska sj�lva u

Utveckla vad det inneb�r att forskningen ska vara generaliserande.

Forskningen ska s�ka och f�rklara m�nster, samband och regelbundenheter som inte bara kan kopplas till ett eller ett f�tal fenomen.

Vad inneb�r akademisk frihet?

Vetenskapen och forskningen ska vara fri fr�n politiskt styrande (regering + riksdag, offentliga myndigheter, religi�sa institutioner) m.m.

N�mn ett exempel p� forskning som brutit mot dessa kriterier och varit felaktigt.

Ex. frenologin som innebar att man f�rs�kte utl�sa m�nniskors egenskaper genom att m�ta formen p� deras skallar. Mycket n�rbesl�ktad med rasbiologin.

Vad betyder hypotes?

En hypotes kan liknas vid en kvalificerad gissning. Man har observerat n�got och gissar vad det inneb�r.

Vad betyder teori?

En teori f�r man efter att ha testat hypotesen och p� s� s�tt kommit fram till att den st�mmer. En teori ska inte endast vara applicerbar p� en specifik h�ndelse, utan vara en generell f�r h�ndelser inom ett st�rre sammanhang.