Husdyrsern�ring tidligere MCQ'er

N�ringsstoffer:
Energi kommer fra forskellige n�ringsstoffer i foderet. Hvilke n�ringsstoffraktioner bidrager prim�rt med energi til dyret?
1. Den uorganiske del
2 T�rstof
3 Mineraler, vitaminer og fedt
4 Protein, fedt og kulhydrat

3 Mineraler, vitaminer og fedt

N�ringsstofanalyser: Der findes forskellige typer af analyser af foderets fiberindhold. Til dr�vtyggere anvendes Van Soest analysen. Hvilke fraktioner analyseres der for i denne analyse?
1 Tr�stof
2 NDF (neutral detergent fibre) og ADF (acid detergent fib

2 NDF (neutral detergent fibre) og ADF (acid detergent fibre)

Ford�jelighed:
En ford�jelighedskoeeficent beskriver hvor meget af foderet dyret kan ford�je og absorbere. Beregn den tilsyneladende ford�jelighed af protein hos en gris, der indtager 300 g protein og udskiller 70 g protein i f�ces og har et endogent tab

3 0,77 (st�r som rigtig i svaret, men jeg ville nu mene det var 4 der var rigtig??)

Ford�jeligheder:
Ford�jeligheden af n�ringsstoffer er afh�ngig af passagehastigheden og dermed den samlede passagetid gennem ford�jelseskanalen. En stigende koncentration af fiber resulterer i ?
1 En �get passagehastighed, faldende passagetid og lavere fo

1 En �get passagehastighed, faldende passagetid og lavere ford�jelighed

Energi:
Bruttoenergi (GE) er den energi der er i foderet inden det kommer ind i dyret, mens ford�jeligt energi (DE) i foderet er den m�ngde energi der er tilg�ngelig for ford�jelse og absorption i dyret. Hvad er forskellen p� GE og DE?
1 Energi i methan o

3 Energi i f�ces

N�ringsstoffer:
Hvilket fodermiddel har den h�jeste koncentration af stivelse?
1 Fiskemel
2 Hvede
3 Sojaskr�
4 Havre

2 Hvede

Lignin og kulhydrat:
Lignin indg�r i foderets kulhydratfraktion, men lignin er ikke et �gte kulhydrat. Hvorfor er et h�jt indhold af lignin ikke �nskeligt i foder til h�jtydende dyr?
1 Lignin kan virke toksisk
2 Lignin er totalt uford�jeligt
3 Lignin har

2 Lignin er totalt uford�jeligt

Protein:
F�ces indeholder den uford�jede del af foderet. En del af kv�lstoffet i f�ces er endogent. Hvor kommer det endogene kv�lstof fra?
1 Fra dyrets muskler
2 Fra dyret i form af f.eks. spyt, sekret fra mave-tarmkanal og afst�dte celler.
3 Fra kornet i

2 Fra dyret i form af f.eks. spyt, sekret fra mave-tarmkanal og afst�dte celler.

Vitaminer:
Vitaminer kan opdeles i vandopl�selige og fedtopl�selige vitaminer. Hvad kendetegner de fedtopl�slige vitaminer?
1 Deponeres i kroppens fedtv�v, hvor de ophobes og kan frigives ved behov.
2 Skal indtages sammen med fedt i foderet.
3 Skal tilf�r

1 Deponeres i kroppens fedtv�v, hvor de ophobes og kan frigives ved behov.

Vitaminer:
D-vitamin er blandt andet vigtig for knoglev�kst og sammen med hormonet PTH (parathyroidea hormon) regulerer D-vitamin oms�tningen af to mineraler, som ogs� indg�r i knoglev�kst. Hvilke to mineraler?
1 Fe og Ca
2 Ca og Zn
3 P og Ca
4 P og Cu

3 P og Ca

Mineraler:
Mineraler opdeles i makro- og mikro-mineraler og tildeles i henholdsvis gram eller mikro-/ milligram per kg ts. Angiv mikro-mineralerne:
1 Ca, P, Na, Mg
2 Fe, Cu, Mn, Zn
3 Ca, Fe, Mg, Zn
4 P, Se, Fe, Mn

2 Fe, Cu, Mn, Zn

Mineraler:
Fosfor i planter er bundet til fytat, hvilket g�r det utilg�ngeligt for dyret i ford�jelseskanalen. For at frigive fosfor fra fytat og �ge ford�jeligheden af fosfor tils�ttes et enzym til foderet. Hvilket enzym tils�ttes?
1 Lipase
2 Protease
3

3 Fytase

Fjerkr� og aminosyrer:
Den f�rst begr�nsende aminosyre for �gl�ggende h�ner er?
1 Lysin
2 Treonin
3 Methionin
4 Valin

3 Methionin

Fjerkr� og grovfoder:
H�ns kan have stor gavn af at f� tildelt grovfoder. Hvordan skal dette helst tildeles?
1 Samme type, samme m�ngde, samme tidspunkt og samme sted hver dag
2 Tildeles gerne forskellige steder i stalden hver dag, for at udfordre h�nerne

1 Samme type, samme m�ngde, samme tidspunkt og samme sted hver dag

Fjerkr� og grovfoder:
Grovfoder kan have mange effekter p� h�nens ford�jelsessystem. Hvordan p�virker grovfoder passagehastigheden af foderet i kr�sen?
1 Lavere passagehastighed
2 Samme pasagehastighed som ved fuldfoder
3 H�jere passagehastighed
4 F�rst l

1 Lavere passagehastighed

Fjerkr� og tilv�kst:
En slagtekylling f�r et foder med 12 MJ ME per kg foder og skal bruge 1,5 kg foder per kg tilv�kst. Hvor meget energi indtager kyllingen for at tage 2 kg p�?
1. 12 MJ ME
2. 18 MJ ME
3. 24 MJ ME
4. 36 MJ NE

4. 36 MJ NE

Energi:
N�r glukose oxideres i organismen frigives energi. Hvilke slutpordukter udover energi frig�res ved denne proces?
1 CO2 og H2O
2 Kun CO2
3 CO2 og kv�lstof i urin
4 CO2 og O2

1 CO2 og H2O

Heste og tyggetid:
N�r hesten tygger produceres der ogs� spyt, der er med til at neutralisere mavesyren. Ved hvilket fodermiddel tygger hesten mest?
1 Havre
2 Byg
3 H�
4 Gr�s

3 H�

Heste og ford�jelse af stivelse:
Hesten kan ford�je stivelse fra korn, men hvilket enzym udskiller hesten en begr�nset m�ngde af i tyndtarmen i forhold til andre dyr?
1 Lipase
2 Amylase
3 Protease
4 Lactase

2 Amylase

Heste og ford�jelse:
Tiden foderet opholder sig i de enkelte tarmafsnit i hestens ford�jelseskanal varierer, men i hvilken del opholder foderet sig l�ngst tid?
1 Maven
2 Tyndtarmen
3 Blindtarmen
4 Tyktarmen

4 Tyktarmen

Heste og ford�jelse af stivelse:
Hesten har en begr�nset kapacitet til at ford�je stivelse i tyndtarmen. Hvad er den anbefalede maximale m�ngde af stivelse per m�ltid?
1. 0,1 g stivelse per kg kropsv�gt
2. 1 g stivelse per kg kropsv�gt
3. 10 g stivelse pe

2. 1 g stivelse per kg kropsv�gt

Heste og huldvurdering:
Hvad betegnes en hest som, n�r den har en huldscore (body condition score) p� 8 p� skalaen fra 1 til 9?
1 Underv�gtig
2 Normalt huld
3 Lidt over v�gtig
4 Meget overv�gtig

4 Meget overv�gtig

Energi:
Protein, fedt og kuldhydrat indeholder forskellige m�ngder energi per v�gtenhed (g). Plac�r de tre n�ringsstoffer i r�kkef�lge fra det h�jeste til det laveste energiindhold.
1 Fedt > kulhydrat > protein
2 Kulhydrat > fedt > protein
3 Fedt > protei

3 Fedt > protein > kulhydrat

Mink:
Minken er strikt carnivor, fordi?
1 De har et h�jt indtag af protein
2 H�j muskelaflejring samt hurtig v�kst
3 Konstant aktivitet af gluconeogenesen og dermed en h�j nedbrydning af glukose
4 Konstant aktivitet af gluconeogenesen og et h�jt endogent

4 Konstant aktivitet af gluconeogenesen og et h�jt endogent tab af nitrogen

Mink og ford�jelse:
Foderet i minkens mave-tarm-kanal har en h�j passagehastighed og kort passagetid. Hvilken betydning har det for ford�jelsen?
1 Tiden til endogen enzymatisk ford�jelse er lang og derfor har de h�j kapacitet for proteinford�jelse
2 Tiden

2 Tiden til endogen enzymatisk ford�jelse er kort og derfor skal ford�jeligheden af foderet v�re h�j

Mink og aminosyrer:
Minken har behov for 12 essentielle aminosyrer (AS). Hvilken AS betegnes som den f�rst begr�nsende hos mink?
1 Methionin
2 Arginin
3 Cystein
4 Lysin

1 Methionin

Mink og kulhydrat:
En �get m�ngde kulhydrat med h�j ford�jelighed (>84%) har vist at have en positiv indflydelse under en bestemt livsytring. Under hvilken livsytring og hvorfor?
1 Under laktation, da det �ger energiindholdet i m�lken, hvorved hvalpene op

3 Under laktation, da det reducerer oxidation af protein og neds�tter v�gttab

Forarbejdning af fodermidler:
Forarbejdning af fodermidler kan have stor indvirkning p� fod�jeligheden. Hvilke dyr kan ford�je hele kerner?
1 Mink
2 H�ns
3 Svin
4 Hund

2 H�ns

Hund/kat og stivelse:
Amylase er et vigtigt enzym hvad ang�r nedbrydning af stivelse. Producerer katten og hunden amylase? Hvis ja, er der s� forskel i m�ngden af amylase?
1 Ja, b�de hunde og katte producerer amylase. Men hunden producerer langt mindre en

4 Ja, b�de hunde og katte producerer amylase. Men katten producerer langt mindre end hunden.

Hund/kat og aminosyrer:
For b�de hunde og katte er arginin en essentiel aminosyre, der er afg�rende for urea syntesen. Men hvorfor er arginin s�rlig vigtig hos katten?
1 Kapaciteten til at syntetisere ornitin og citrulin, som er forl�ber for arginin, er m

1 Kapaciteten til at syntetisere ornitin og citrulin, som er forl�ber for arginin, er mere begr�nset hos
katte end hos hunde, og de er derfor mere sensitive overfor argininmangel.

Hund/kat og ford�jelsessystem:
Hundens og kattens evne til at ford�je og absorbere n�ringsstoffer afh�nger i h�j grad af deres tarml�ngde, hvoraf hunde har en h�jere mikrobiel aktivitet i bagtarmen end katte og derfor ses der ogs� en forskel i deres tarm/

2 Kat = 4:1, hund= 6:1

Hund/kat og aminosyrer
Hundes og kattes behov for essentielle aminosyrer (AS) er ens, p� n�r en AS. Hvilken AS er essentiel for katten og ikke hunden?
1 Methionin
2 Cystein
3 Taurin
4 Arginin

3 Taurin

Malkek�er og fyldev�rdi:
Fyldev�rdien af et fuldfoder kan have betydning for malkekoens ydelse og sundhed. En meget h�j fyldev�rdi (FV/kg TS) af fuldfoderrationen til malkek�er i midt-laktationen medf�rer?
1 �get risiko for vomaccidose
2 Nedsat m�lkeydels

2 Nedsat m�lkeydelse
Egen note: det er generelt vidst en god ting af �ge fylden, men kan have negative konsekvenser for produktionen (men er alts� godt for sundheden)

Fodring af malkek�er:
Hvad vil en �get andel af stivelse i malkekoens foderration typisk resultere i?
1 En st�rre VFA (flygtige fedtsyrer) produktion i vommen
2 En �get andel af propionsyre i forhold til acetat i vommen
3 Mere m�lkefedt
4 H�jere pH i vomm

2 En �get andel af propionsyre i forhold til acetat i vommen

Fodring af malkek�er:
Under laktationen har malkek�er brug for en h�j glukoseforsyning til m�lkekirtlerne. M�lkekirtlens forbrug af glukose til syntese af laktose i tidlig laktation d�kkes hovedsageligt af?
1 Anioniske salte
2 Et h�jt indhold af r�protein

4 Syntese fra propionsyre og aminosyrer

Ern�ringsbetingede sygdomme hos kv�g:
Laminitis kan forebygges via fodringen. Hvilke �ndringer i foderrationen kan virke forebyggende imod laminitis hos malkek�er?
1 Et h�jere indhold af ford�jelige cellev�gge
2 En h�jere andel af bicarbonat
3 Et h�jere n

1 Et h�jere indhold af ford�jelige cellev�gge

Svin og diarr�:
Diarr� kan have en negativ effekt p� grisens tilv�kst. Hvad kan for�rsage diarr� hos en gris lige efter frav�nning?
1 Lavt indhold af protein i foderet
2 H�jt indhold af zink i foderet
3 H�jt indhold af protein i foderet
4 Lavt indhold af

3 H�jt indhold af protein i foderet

Dr�gtige s�er:
Dr�gtige s�er skal have tildelt foder med m�thedsfremmende effekt og tildeles derfor en foderblanding med h�jt indhold af fiber. Hvilke egenskaber ved roepiller �ger s�ernes m�thed?
1 H�j opl�selighed og lav passagehastighed
2 Lav opl�selig

1 H�j opl�selighed og lav passagehastighed

Svin og energivurdering:
Hos grise skelner man mellem energi til grise i v�kst og s�er. Hvad er forskellen, n�r man beregner henholdsvis FEsvin og FEso?
1 Grise i v�kst er bedre end s�er til at udnytte foderets protein
2 S�er er bedre end grise i v�kst ti

3 S�er er bedre end grise i v�kst til at udnytte foderets fermenterbare kuldhydrater

Svin i v�kst:
En gris p� 15 kg f�r et foder med et energiindhold p� 1,20 FE/kg. Grisen skal have 1 FE/dag, hvor mange kg foder skal den �de per dag?
1. 0,8 kg
2. 1,0 kg
3. 1,2 kg
4. 1,6 kg

1. 0,8 kg

Svin og proteinforsyning:
I en foderblanding til svin indg�r forskellige fodermidler, som bidrager til at d�kke dyrets behov for n�ringsstoffer og energi. Hvilke af disse fodermidler bidrager hovedsagligt med aminosyrer i foder til svin?
1 Hvede
2 Sojaskr

2 Sojaskr�

Svin og energivurdering:
I fodervurderingssystemet til svin indg�r b�de kemiske og in vitro analyser. I en af in vitro analyserne bestemmes EFOSi. Hvad er EFOSi?
1 Energi ford�jeligt fra organisk stof ved ileum
2 Enzymastisk ford�jeligt organisk stof ved

3 Enzymatisk ford�jeligt organisk stof ved ileum

Energioms�tning:
Hos forskellige dyrearter anvendes forskellige energiformer til at bestemme deres energibehov. Hos carnivoredyr og fjerkr� anvendes oms�ttelig energi og hos kv�g anvendes netto energi. Hvad er forskellen p� oms�ttelig energi og netto ener

1 Termisk energi HEt

Sammenligning af n�ringsstofindholdet i forskellige foderblandinger:
N�ringsstofindholdet i en foderblanding sammenlignes p� baggrund af t�rsstofindholdet i foderblandingen. En foderblanding indeholder 150 g r�protein/kg foder og har et t�rstofindhold p�

2. 167 g/kg ts

Protein og aminosyrer:
Protein er opbygget af aminosyrer. Af disse kan nogle v�re essentielle og andre syntetiseres i dyret. Er indholdet af essentielle aminosyrer i den tildelte foderation lige vigtigt for alle dyrearter?
1 Ja, alle dyr har behov for all

3 Nej, mikrober i vommen hos dr�vtyggere kan selv syntetisere alle essentielle aminosyrer som dr�vtyggeren har behov for

Fodring af heste:
Korn anvendes ofte som en energikilde til heste, hvor energien hovedsageligt kommer fra stivelsen. Hvor meget stivelse anbefales det at en hest p� 400 kg maksimum m� f� tildelt per dag?
1. 200 g stivelse per dag
2. 400 g stivelse per dag

3. 800 g stivelse per dag

Korn i svinefoder:
Korn udg�r hovedparten af svinefoder. Hvorfor er det n�dvendigt at formale det korn der indg�r i svinefoderet?
1 Grise kan ikke ford�je hele kerner af korn
2 Grise kan f� maves�r, hvis kornet ikke formales
3 Grise bliver for fede, hvis

1 Grise kan ikke ford�je hele kerner af korn
NB! Dog �ger fintmalet foder risikoen for maves�r :-(

Effektivitetskonstanter - Udnyttelse af oms�ttelig energi til aflejring:
En effektivitet (k) beskriver hvor effektivt oms�ttelig energi (ME) udnyttes til aflejring i f.eks m�lk, �g eller tilv�kst. Effektiviteten for at aflejre oms�ttelig energi i protein

1. 311 kJ ME til aflejring af protein
(denne er jeg selv lidt i tvivl om hvordan man udregner :-()

Fyldev�rdien af fodermidler til kv�g i Norfor:
I Norfor beregnes der en fyldev�rdi (FV) for alle foderrationer, for at sikre at koen vil v�re i stand til at �de den planlagte foderration. Fyldev�rdien af grovfoder afh�nger dets ford�jlighed, samt andelen

3 Den er altid 0,22 FV per kg t�rstof for alle kraftfodermidler

Grovfoder til heste:
Grovfoder i hestens foderration er vigtigt for at undg� f.eks. maves�r og u�nsket adf�rd. Hvad er det anbefalede minimus indtag af grovfoder til en hest p� 500 kg per dag?
1. 7,5 kg grovfoder per dag
2. 7,5 kg grovfoder t�rstof per da

2. 7,5 kg grovfoder t�rstof per dag

Fodring af slagtesvin:
Slagtesvin kan fodres med v�dfoder eller med t�rfoder. Hvorfor er foderudnyttelse oftest bedst, n�r slagtesvin fodres med v�dfoder sammenlignet med t�rfoder?
1 Fordi de fodres restiktivt
2 Fordi de fodres ad libitum
3 Fordi foderet

1 Fordi de fodres restiktivt

Energioms�tning:
En tyr indtog 110 MJ bruttoenergi og udskilte 45 MJ i f�ces, 12 MJ i urin og 9 MJ i metan. Tyrens totale varmeproduktion var 40 MJ. Hvor stor var tyrens daglige indtagelse af oms�ttelig energi?
1 Forskellen mellem bruttoenergi og energi u

4 Forskellen mellem bruttoenergi og energi udskilt i f�ces, urin og metan, i alt 44 MJ

Protein og aminosyrer til svin:
Det er vigtigt at fodre grisen efter dens behov og dermed f�lge foderanbefalingerne. Hvilken enhed anvendes til at angive grisens behov for ford�jeligt r�ptotein og ford�jelige aminosyrer?
1. kJ/kg
2. g/kg
3. g/FE
4. FE/kg

3. g/FE

Mineraler i svinefoder:
Grise har behov for mineraler i foderet. Overskudet af mineraler udskilles og ender i gyllen som spredes p� markerne. Hvilket af f�lgende mineraler udg�r ikke et milj�m�ssigt problem, hvis der er en h�j koncentration i gyllen fra s

2 Calcium

Udnyttelse af oms�ttelig energi til en livsytring:
Ved udnyttelsen af oms�ttelig energi til en livsytring i af form f.eks m�lkeproduktion eller tilv�kst er der et tab. Hvad best�r dette tab af?
1 Varme
2 Vand
3 Urin
4 F�ces

1. Varme

Essennetielle aminosyrer hos hesten:
Den typisk f�rst begr�nsende aminosyre hos heste er?
1 Methionin
2 Lysin
3 Alanin
4 Taurin

2 Lysin

Fodring af polte:
Polte er sogrise, der er udvalgt til at blive s�er. Hvilken egenskab till�gger man en stor v�rdi hos polten?
1 Holdbarhed
2 H�j foderudnyttelse
3 At den vokser hurtigt
4 At den er omg�ngelig

1 Holdbarhed

Energiv�rdi i svinefoder:
Ved bestemmelse af svinefoderes energiv�rdi (FEsv og FEso) indg�r b�de kemiske analyser og in vitro
analyser. Hvilke fire kemiske analyser indg�r i bestemmese af FEsv og FEso?
1 Tr�stof, r�aske, r�protein og r�fedt
2 Tr�stof, sti

4 T�rstof, r�aske, r�protein og r�fedt
(1 er vel ogs� rigtig??)

Ern�ringsbetingede lidelser hos malkek�er:
M�lkefeber kan forebygges, hvis?
1 Der tildeles ekstra Ca i goldperioden
2 Der er en lav Ca forsyning i goldperioden
3 Der tildeles ekstra Ca under k�lvning
4 Der tildeles b�de ekstra Na og Ca f�r k�lvning

2 Der er en lav Ca forsyning i goldperioden

Mineraler:
Mineraler opdeles i makro- og mikro-mineraler og tildeles i henholdsvis gram eller mikro-/ milligram per kg ts. Angiv makro-mineralerne.
1 Ca, P, Zn, Se
2 Ca, P, Fe, Se
3 Ca, Mg, P, S
4 Ca, P, Fe, Zn

3 Ca, Mg, P, S

Ford�jelighed, passagehastighed og passagetid hos en-mavede dyr:
Ford�jeligheden af n�ringsstoffer er afh�ngig af passagehastigheden og dermed den samlede passagetid gennem ford�jelseskanalen. En stigende koncentration af protein resulterer i ?
1 En �get

3 En lavere passage hastighed, stigende passagetid og h�jere ford�jelighed

Maves�r hos grise:
Forekomsten af maves�r hos grise kan reduceres ved at �ge andelen af groft formalet korn samt ved at �ndre fodersammens�tningen. Fodermidler med et h�jt indhold af en af f�lgende n�ringstoffraktioner reducerer forekomsten af maves�r. Hv

4 Tr�stof

Ern�ringsbetingede lidelser hos malkek�er:
Forekomsten af fedtlever kan forebygges, hvis?
1 K�er har en huld karakter p� 2 ved k�lvning
2 K�er har en huld karakter p� 4 i goldperioden
3 K�er har en huld karakter p� 3 ved k�lvning
4 K�er har en huld karakt

3 K�er har en huld karakter p� 3 ved k�lvning

Essentielle aminosyrer:
Hvilke aminosyrer er essentielle for hunden?
1 Arg, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Try - i alt 9
2 Arg, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Try, Val - i alt 10
3 Arg, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Try, Val, Tau - i alt 11
4

2 Arg, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Try, Val - i alt 10

Stofskiftesygdomme hos kv�g:
Gr�stetani skyldes ofte en for lav forsyning af dette mineral?
1 Fosfor
2 Calcium
3 Magnesium
4 Kobber

3 Magnesium

Polysakkarider:
Polysakkarider kan lagre energi eller give struktur. Polysakkarider best�r af monosakkerider bundet i ?- eller �-bindinger. Hvilke bindinger kan nedbrydes af endogene enzymer og hvilker kr�ver mikrobiel fermentering?
1 I polysakkerider kan

1 I polysakkerider kan ?-bindinger nedbrydes af endogene enzymer og �-bindinger kr�ver mikrobiel fermentering

Foderstofanalysen:
Den almindelige foderstofanalyse (Weende analysen) er en kombination af analyserede og beregnede v�rdier. Til bestemmelse af proteinindholdet i et foder gennemf�res en kemisk analyse af:
1 Kv�lstoffri ekstraktstof (NFE)
2 Kv�lstof
3 Org

2 Kv�lstof

Oms�ttelig energi til mink:
Et minkfoder har f�lgende kemiske sammens�tning per kg foder: 130 g protein, 110 g fedt , 50 g kulhydrat, 35% t�rstof og 2% aske. Ford�jeligheden af protein er 87%, fedt 90% og kulhydrat 67%. Hvor meget oms�ttelig energi (ME) k

1. 2081 kJ/kg foder
(Udregning: ME(KJ) = 18,4
g ford�jeligt protein = 18,4
*(130g *0,87) = 2081 kJ/kg foder)

�gl�ggende h�ner:
Ca-forsyningen til �gl�ggende h�ner er meget vigtigt. �gget dannes om natten men da h�ner ikke �der om natten kan der v�re et fald i Ca forsyningen og dermed en mobilisering af Ca fra knoglerne. Der anvendes ofte �stersskaller til �gl�gg

3 �stersskaller sparer knoglerne for mobilisering af Ca ved at danne depot i kroen

Fiskemel i svinefoder:
Fiskemel har h�j proteinkvaliet og bruges i sm�grisefoder og diegivningsfoder. Hvorfor bruges fiskemel ikke i foder til slagtesvin over 40 kg?
1 Det indeholder for meget fosfor
2 Det neds�tter foderoptagelsen
3 Det giver afsmag i sv

3 Det giver afsmag i svinek�d

Vitaminer:
Dette vitamin stimulerer blandt andet reproduktionen gennem ovulation, implantation og udviklingen af embryoner og fostre. Ved mangel p� dette vitamin ses ofte d�rlige reproduktionsresultater. Et eksempel p� mangelsymptom kan hos grisen ses som

2 Vitamin A

Korn som supplement til hestens foderration:
Korn anvendes ofte for at �ge energikoncentrationen i hestens foderrationen. Denne kornart beh�ver ikke forarbejdes for at hesten kan ford�je stivelsen i tyndtarmen?
1 Havre
2 Byg
3 Hvede
4 Rug

1 Havre

Foderfraktion i Norfor:
I Norfor opdeles fodermidlerne i forskellige fraktioner og et fodermiddels energiv�rdi bestemmes ud fra disse. Hvilken foderfraktion anvendes IKKE i Norfor?
1 NDF
2 R�protein
3 R�fedt
4 Tr�stof

4 Tr�stof

Fodring af kalve:
Hvilken af ? f�lgende fodringsm�ssige tiltag vil fremme en hurtig udvikling af vomfunktionen hos kalve?
1 Restriktiv tildeling af m�lkeerstatning suppleret med ad libitum fodring med b�de h� og kraftfoder
2 Supplering af m�lkeerstatning

1 Restriktiv tildeling af m�lkeerstatning suppleret med ad libitum fodring med b�de h� og kraftfoder

U�nskede stoffer:
Du bliver kaldt ud til en kv�gbes�tning, hvor 10% af produktionsdyrene har problemer med vaginal prolaps. I den kliniske unders�gelse finder du ogs�, at der er vaginitis og en udvidelse af livmoderen. Landmanden ved ikke, hvad der kan fo

3 Zearalenon 2
(har vi overhovedet h�rt om det toksin f�r???)

Fodring af den lakterende ko:
I midten af laktationsperioden vil lakterende k�er?
1 Have en stigende m�lkeydelse
2 V�re i positiv energibalance
3 Have en st�rkt aftagende indtagelse af t�rstof
4 Mobilisere kropsreserver

2 V�re i positiv energibalance

Energibehov til vedligehold hos malkek�er:
I Norfor tages der h�jde for k�ernes aktivitetsniveau i beregningen af koens energibehov til vedligehold. Hvor meget st�rre er energibehovet til vedligehold for l�sg�ende k�er sammenlignet med k�er i bindestald?

1. 10%

Energiv�rdien af et foder til heste:
For at kunne tilrettel�gge en balanceret foderplan til heste skal man kende energiv�rdien af foderet. Hvordan angives energiv�rdien af foder til heste i Danmark?
1 Brutto energi
2 Ford�jelig energi
3 Foderenheder
4 Oms

3 Foderenheder

Carnivore dyr:
Foder til carnivore dyr kan indeholde store m�ngder fedt. N�r der anvendes store m�ngder polyum�ttet fedt (PUFA) stiger behovet for dette vitamin?
1 Vitamin A
2 Vitamin C
3 Vitamin D
4 Vitamin E

4 Vitamin E

Ford�jelighed:
Den sande ford�jelighed af protein er h�jere end den tilsyneladende ford�jelighed af protein. Angiv hvorfor?
1 Der er korrigeret for endogent N udskilt i f�ces
2 Der er korrigeret for endogent N udskilt i f�ces og urin
3 Der er korrigeret f

1 Der er korrigeret for endogent N udskilt i f�ces

Bl�resten hos mink:
En pelsdyravler tilkalder sin dyrl�ge da nogle af hans hanhvalpe d�r af bl�resten. Dyrl�gen unders�ger farmen og konstaterer at en del af minkene har en pH > 6,8 i urinen. Hvilket tiltag vil du foresl� pelsdyravleren for at s�nke pH i

2 Tils�tte ammoniumchlorid til foderet

Vitaminer:
B-vitaminer er vandopl�selige og lagres derfor ikke i n�vnev�rdig m�ngde i kroppen men skal tilf�res dagligt via foderet eller fra syntese fra mikrooganismerne hos dr�vtygger og hest. Dog er der et B-vitamin der lagres - hvilket?
1 B1
2 B6
3 B9

4 B12

Kroppen har brug for energi til at opretholde dens funktioner og vedligehold. I hvilken form kan kroppens celler bruge energien?
1. Fedt
2. ATP
3. Glukose
4. Aminosyrer

2. ATP

Dyrets energibalance kan v�re nul, positiv og negativ. Hvad betyder det n�r dyret er anabolsk?
1. Dyret er i negativ energibalance
2. Dyret er fysisk aktivt
3. Dyret er i positiv energibalance
4. Dyrets energibalance er i nul

3. Dyret er i positiv energibalance

Ved udnyttelsen af oms�ttelig energi til forskellige livsytringer (f.eks. v�kst, m�lk, �g, fostre) er der et tab. Hvad best�r dette tab af?
1. Vand
2. Varme
3. Urin
4. F�ces

2. Varme

Dyrets samlede varmetab kan opdeles i termisk varmetab og basal varmetab. Hvad indg�r i det termiske varmetab?
1. Varmeproduktion ved ford�jelse og absorption af
n�ringsstoffer
2. Varmeproduktion ved fysisk aktivitet
3. Varmeproduktion til vedligehold
4.

1. Varmeproduktion ved ford�jelse og absorption af n�ringsstoffer

N�r der regnes fra ford�jelig energi til oms�ttelig energi er der et tab i form af energi i methan.
Hvilket dyr vil have et betydeligt tab i form af energi i methan?
1. H�ne
2. Gris
3. Ko
4. Mink

3. Ko

Energioms�tning hos f�r.
Et f�r indtager 45 MJ bruttoenergi og udskiller 10 MJ i f�ces, 4 MJ i urin og 2,5 MJ i methan. Den totale varmeproduktion er 15 MJ. Hvor meget energi har f�ret til aflejring (RE)?
1. 28,5 MJ
2. 13,5 MJ
3. 43,5 MJ
4. 35 MJ

2. 13,5 MJ
Udregning 45 MJ-10MJ-4MJ-2,5-MJ-15 MJ = 13,5 MJ

En effektivitet (k) beskriver hvor effektivt oms�ttelig energi (ME) aflejres i f.eks. m�lk eller �g. Effektiviteten for at aflejre oms�ttelig energi i protein (kp) og fedt (kf) i �g er kp = 0,50 og kf=0,80. H�nen producerer 56g �g dagligt hvoraf 12% er af

4. 321 kJ ME til aflejring af protein
Udregning:
Fra formelsamling ved vi der aflejres 23,9 kJ/g protein
((56
0,12)
23,9)/0,50 = 321 kJ

Proteinets aminosyrer er vigtige n�ringsstoffer for grise i v�kst, dr�gtige og diegivende s�er.
Hvilken aminosyre er den f�rst begr�nsende for grise?
1. Treonin
2. Methionin
3. Lysin
4. Valin

3. Lysin

For at bestemme energiv�rdien af en foderblanding til svin laves forskellige in vitro analyser.
Hvilken analyse bestemmer m�ngden af enzymford�jeligt organisk stof i f�ces?
1. EFOS
2. UTSi
3. EFOSi
4. EFNI

1. EFOS

Energivurderingssysstemet for svin bruges til at beregne et fodermiddels energiv�rdi.
Hvilken af de fraktioner der indg�r i beregningen af foderenheder til grise har forskellig energiv�rdi for henholdsvis grise i v�kst og s�er?
1. Reelt ford�jeligt r�prot

4. Fermenterbare kulhydrater

Enheden for energi til svin er foderenheder (FE).
Antallet af FE i en foderblanding kan beregnes ud fra m�ngden af fysiologisk energi (kJ/kg ts) i foderet. En foderblanding til s�er indeholder 1,1 FE/kg ts. En FEso= 7700 kJ/kg ts og en FEsvin = 7380 kJ/kg

2. 8470
Udregning: 7700 kJ/kg ts * 1,1 FE/kg ts = 8470 kJ/kg

Normer for r�protein til s�er er angivet i g ford�jeligt/FEso.
En foderblanding til s�er indeholder 1,1 FEso/kg foder og 110 g ford�jeligt r�protein/kg foder. Hvad er indholdet af ford�jeligt r�protein angivet i g/FEso?
1. 100 g/FEso
2. 110 g/FEso
3. 121

1. 100 g/FEso
Udregning: 110/1,1 = 110

Fodringen af grise har stor betydning for risikoen for udvikling af maves�r.
Hvilken fodertype giver den laveste risiko for maves�r hos grise?
1. Fint formalet pelleteret foder
2. Fint formalet melfoder
3. Groft formalet melfoder
4. Groft formalet pellete

3. Groft formalet melfoder

Toksiner i foderet:
D�rlig hygiejne i en v�dfodertank kan resultere i toksiner i foderet, der kan give tarmbl�dning, pludselig d�dsfald eller udskudt endetarm hos grise. Hvilke mikroorganismer kan producere toksiner og vokser i foderkager i en ikke-rengjo

4. Skimmelsvampe

Diarre hos sm�grise:
Problemer med diarr� hos sm�grise kan ofte afhj�lpes ved at neds�tte proteinindholdet i foderet og v�lge sk�nsomme proteinkilder. Hvilke proteinkilder vil du foresl� til sm�grise med diarr�?
1. Solsikkeskr�, hesteb�nner og sojaskr�
2.

4. Sojaproteinkoncentrat, fiskemel og kartoffelproteinkoncentrat

Tyggeaktiviteten hos dr�vtyggere kan p�virkes af fodersammens�tningen. En gruppe diegivende moderf�r fodres med gr�nh� efter �delyst. Hvad er den forventede effekt p� dyrenes daglige dr�vtyggningsaktivitet ved supplering af h�et med 1 kg pelleteret kraftf

3. Dr�vtygningsaktiviteten bliver kortere

Strukturgivende fibre er med til at opretholde en god dr�vtygningsaktivitet og sundhed blandt malkek�er.
Hvad er den danske norm for strukturgivende fiber i foderet til lakterende malkek�er?
1. 30% NDF i fodert�rstoffet
2. Minimum 33 minutter per FE
3. ND

2. Minimum 33 minutter per FE

Under laktationen har malkek�er brug for en h�j glukoseforsyning til m�lkekirtlerne.
M�lkekirtlens forbrug af sukker til syntese af m�lkesukker i tidlig laktation d�kkes hovedsageligt af?
1. Ford�jelse af kulhydrat i tyndtarmen
2. Et h�jt indhold af r�pro

4. Et produkt dannet ved forg�ring af kulhydrat i formaverne

Forarbejdningen af foder til dr�vtyggere kan p�virke foderv�rdien.
Hvordan p�virkes foderv�rdien af rapskager ved varmebehandling?
1. Det giver en h�jere proteinford�jelighed
2. Det giver en h�jere AAT v�rdi
3. Det giver en st�rre proteinnedbrydning i vom

2. Det giver en h�jere AAT v�rdi

Ern�ringsbetingede sygdomme i laktationen kan relateres til fodringen i goldperioden.
En h�j forekomst af m�lkefeber kan relateres til fodringen i goldperioden via en?
1. Underforsyning med natrium
2. Overforsyning med magnesium
3. Underforsyning med E-vi

4. Overforsyning med calcium

Nogle ern�ringsbetingendesygdomme hos kv�g kan forebygges via fodringen.
H�j forekomst af gr�stetani i ammekobes�tninger kan typisk forebygges via fodring med?
1. Ekstra magnesium
2. Mindre fodersalt
3. Mindre vomopl�seligt magnesium
4. Et lavere stivelse

1. Ekstra magnesium

Vurdering af ern�ringsbetingede lidelser i malkekv�gbes�tninger: I malkekv�gsbes�tninger anvendes foderplaner og m�lkeproduktionsdata i analysen af den samlede m�lkeydelse og i vurderingen af ern�ringsbetingede lidelser. Et h�jt fedtindhold i m�lken hos m

2. En stor negativ energibalance

Polysakkarider best�r af mere end 9 monosakkarider. Polysakkariderne kan lagre energi eller give struktur.
Angiv de to vigtigste polysakkarider der lagrer energi, og angiv hvilke bindinger de er bundet af?
1. Stivelse og glykogen - bundet i � (1,4) positi

2. Stivelse og glykogen - bundet i ? (1,4) position

Ford�jelse af fiberrige fodermidler.
Forskellige dyrearter har forskelliges strategier til ford�jelse af fiberrige fodermidler, og udnytter fodrets fiberfraktion forskelligt. Hvilken af disse dyrearter er bedst egnede til at ford�je fiberrige fodermidler

4. Hest

Foderrationen til heste suppleres ofte med kraftfoder eller korn for at �ge energikoncentrationen i foderrationen.
Hvilken kornart beh�ver ikke forarbejdning for at stivelsen kan ford�jes i hestens tyndtarm?
1. Byg
2. Hvede
3. Havre
4. Rug

3. Havre

Gr�ssets kemiske sammens�tning �ndres gennem v�ksts�sonen. En hest der g�r p� gr�s om for�ret vil typisk indtage store m�ngder:
1. Sukker
2. Fedt
3. Vitamin D
4. Vitamin A

1. Sukker

Mangel p� mikromineraler udvikles over tid, og n�r symptom p� mangel viser sig er det ofte tegn p� sv�r mangel.
Mikromineralmangel udvikles i 4 generelle stadier, hvilke stadier og i hvilken r�kkef�lge forekommer de?
1. 1) Transportpuljer reduceres i st�r

4. 1) Lagringspuljer reduceres i st�rrelse 2) 2 Transportpuljer reduceres i st�rrelse 3)
Mineralafh�ngige funktioner bliver begr�nsende for hastigheden i relevante metaboliske funktioner 4) Kliniske symptomer p� mineralmangel bliver synlige

�ndringer i milj�et i hestens bagtarm kan f�re til mave-tarm lidelser.
Hvilket foder f�r pH-v�rdien i hestens bagtarm til at falde drastisk hvis det udfodres i store m�ngder?
1. Fodring med et h�jt indhold af NDF
2. Fodring med store m�ngder hel byg
3. Fo

2. Fodring med store m�ngder hel byg

Jern recirkuleres meget effektivt i kroppen men p�trods af dette kan mangelsituationer opst�.
Jernmangelan�mi forkommer hos pattegrise - hvorfor?
1. Pattegrise f�des med meget lavt jernindhold i 0
blodet, og derfor f�r de jernmangelan�mi
2. Pattegrise f�d

3. M�lkens indhold af jern er meget lavt, og grisens 2
sm� kropsdepoter kan ikke d�kke behovet over
l�ngere tid

Energivurdering af fodermidler til mink.
Energivurdering af fodermidler til mink er baseret p� den oms�ttelige energi (ME) beregnet ud fra indholdet af ford�jelige n�ringsstoffer. Hvilke n�ringsstoffer anvendes i beregningen?
1. Protein og kulhydrat
2. Pr

2. Protein, fedt og kulhydrat

Vitamin D er fedtopl�selig og kan lagres i kroppen.
Vitamin D er toxisk ved meget stort indtag, men kroppen har homeostatiske mekanismer til at forhindre forgiftning ved rimelig tilf�rsel. Hvorfor bliver dyr ikke forgiftet af vitamin D n�r de �der foder i

4. N�r dyret f�r tilstr�kkelig kalcium- og vitamin D 2 tilf�rsel dannes mindre aktiv vitamin D (1,25(OH)2- vitamin D i nyren og i stedet dannes den inaktiveform 24-25(OH)2-vitamin

Vitamin K anvendes som modgift n�r katte eller hunde mist�nkes at have �dt rottegift.
Hvilken hovedfunktion har vitamin K, og hvorfor kan den virke som modgift til rottegift?
1. Mangel p� vitamin K leder til an�mi, og denne 0
indvirkning har rottegift ogs

3. Vitamin K er n�dvendig for normal st�rkning af 2
blod. Rottegift leder til indre bl�dninger der kan
stoppes ved store doser vitamin K

Lignin indg�r typisk i foderets cellev�gfraktion. Indholdet af lignin kan v�re h�jt i en del fodermidler.
Hvorfor er et h�jt indhold af lignin ikke �nskv�rdigt i foder til h�jtydende dyr?
1. Lignin kan virke toksisk
2. Lignin kan blive aflejret i de anima

3. Lignin neds�tter typisk ford�jeligheden af cellev�gskulhydraterne

Lipider kan indholde emner der er meget energirige og andre der ikke har s�rlig betydning som energikilde.
Foderfedt er opbygget p� en s�rlig m�de. Hvordan?
1. En triacylglycerol som best�r af tre glycerolmolekyler
2. Tre fedtsyremolekyler og tre glycerol

4. Tre fedtsyremolekyler er bundet til et 2 glycerolmolekyle og danner en triglycerid eller triacylglycerol

Hos enmavede dyr er passagetiden i ford�jelseskanalen afh�ngig af n�ringsstofkoncentrationen i foderet.
Hvilken effekt har en stigende koncentration af protein p� passagetiden?
1. Ingen effekt. Passagetiden er konstant
2. Passagetiden stiger
3. Passagetid

2. Passagetiden stiger

Smeltpunktet af fedt p�virkes af fedtets k�del�ngde og antal dobbelbindninger.
Sammenlign smeltpunktet af fedt med 20 kulstofatomer og ingen dobbelbindninger med et fedt med 20 kulstofatomer og 4 dobbelbindninger
1. Fedtet uden dobbelbindninger har meget

1. Fedtet uden dobbelbindninger har meget h�jere 2
smeltpunkt end fedtet med 4 dobbelbindninger

Der er 11 essentielle aminosyrer for katte og 10 essentielle aminosyrer for hunde.
Hvilken aminosyre er essentiel for katte men ikke for hunde?
1. Arginin
2. Taurin
3. Cystein
4. Histidine

2. Taurin

Katte er strikte carnivorer og har et h�jere proteinbehov end hunde som er fakultative carnivorer.
Mangel p� denne essentielle aminosyre i et m�ltid har fatale konsekvenser for katte og vil v�re skadeligt for hunde?
1 Arginin
2 Taurin
3 Cystein
4 Histidin

1. Arginin

Hundens daglige vedligeholdelsesbehov kan bestemmes udfra f�lgende: MER kJ/dag = 525*BW^0,75.
Hvor mange g foder og g fodert�rstof skal en hund p� 15 kg fodes med dagligt n�r indholdet af oms�ttelig energi (ME) i foderet er 12050 kJ pr kg foder med et t�r

2. 332 g foder per dag hvilket svarer til 289 g t�rstof
per dag
Vedligehold = 525*15^0,75 = 4001,5 kJ
Foder i gram = 4001,5 kJ/12050 kJ = 0,332 = 322 g

Protein, fedt og kulhydrat indeholder forskellige m�ngder energi per v�gtenhed (g).
Plac�r de tre n�ringsstoffer i r�kkef�lge med faldende energiindhold.
1. Fedt, protein, kulhydrat
2. Kulhydrat, protein, fedt
3. Fedt, kulhydrat, protein
4. Protein, kulhy

1. Fedt, protein, kulhydrat

En lang r�kke fodermidler konserveres for at �ge holdbarheden eller for at �ge foderv�rdien af foderet.
En mindre vellykket ensilering af gr�s medf�rer typisk?
1. En stor proteinnedbrydning
2. Et lavt pH
3. Et h�jt indhold af aflatoksin
4. Et forh�jet t�r

1. En stor proteinnedbrydning

Proteinets aminosyrer er vigtige n�ringsstoffer for minken.
Hvilken aminosyre er normalt f�rst begr�nsende for mink?
1. Lysin
2. Taurin
3. Methionin
4. Leucin

3. Methionin

Pektin og hemicellulose kan indg� i de fodermidler der anvendes til enmavede dyr og dr�vtyggere. Hvilken analysefraktion tilh�rer pektin og hemicellulose ? - og kan de ford�jes enzymatisk i tyndtarmen?
1. De tilh�rer foderets fiberfraktion og kan ford�jes

3. De tilh�rer foderets fiberfraktion og kan ikke
ford�jes enzymatisk i tyndtarmen

Laktose er enzymatisk ford�jeligt i tyndtarmen hos diende dyr. Laktose er uford�jeligt i tyndtarmen hos voksne dyr. Hvad vil der ske hvis en fuldvoksen gris fodres med store m�ngder laktose?
1. Laktosen passerer uford�jet gennem hele
mavetarmkanalen
2. La

3. Laktosen fermenteres i grisens bagtarm hvilket giver gasdannelse og diarr�

Essentielle aminosyrer:
Aminosyrer kan v�re essentielle eller ikke essentielle. Har alle dyrearter behov for at f� tildelt alle essentielle aminosyrer i deres foderration?
1. Ja, alle dyrearter har behov for at f� tildelt alle
essentielle aminosyrer i der

4. Nej, dr�vtyggeren forsynes med essentielle aminosyrer fra mikrobernes syntese i vommen

Energioms�tning:
Br�ndv�rdien af en foderration betegnes som bruttoenergi. Hvad er forskellen p� bruttoenergi og ford�jelig energi?
1. Energi i f�ces
2. Energi i urin og methan
3. Energi i f�ces og urin
4. Energi i urin

1. Energi i f�ces

Fodervurderingssystemer til produktionsdyr:
Et foders energiv�rdi til kv�g kan udtrykkes i foderenheder - FE. Hvilken energiform er FE til kv�g?
1. Netto energi
2. Ford�jelig energi
3. Oms�ttelig energi
4. Termisk energi

1. Netto energi

Fedtsyresammens�tningen i sm�rfedt og vegetabilske olier er forskellig. Beskriv typiske forskelle i fedtsyresammens�tningen mellem sm�rfedt og sojaolie?
1. Sm�rfedt best�r af lange m�ttede fedtsyrer og sojaoile best�r af lange um�ttede fedtsyrer
2. Sm�rfe

4. Sm�rfedt best�r hovedsageligt af korte m�ttede fedtsyrer og sojaolie best�r hovedsageligt af lange um�ttede fedtsyrer

Proteinfodermidler til svin:
Hvilke af f�lgende fodermidler har det h�jeste indhold af protein?
1. Sojaskr�
2. Byg
3. Hvede
4. Majs

1. Sojaskr�

Bestemmelse af r�proteinindholdet i en foderpr�ve:
For at bestemme indholdet af r�protein i en foderpr�ve analyseres N indholdet ved en Kjeldahl analyse. Derefter multipliceres N indholdet med faktoren 6,25. Er dette en sikker metode til at bestemme prote

4. Faktoren 6,25 angiver at r�protein i gennemsnit indeholder 20% N. Dog g�lder denne v�rdi ikke for alle proteiner.

U�nskede stoffer i foderet til produktionsdyr:
U�nskede stoffer i foderet kan p�virke sundheden og produktionsresultateterne. Hos hvilken dyregruppe vil man forvente den st�rste negative virkning n�r man fodrer med ikke-toastet sojaskr�?
1. Lakterende k�e

2. Ny frav�nnede grise

Mineraler kan interagere med hinanden:
Mineraler kan interagere positivt og negativt med hinanden hvilket til tider kan give problemer. Giv 2 eksempler p� positive interaktioner mellem mineraler.
1. Ca - P, Ca - Zn
2. Ca - P, Fe - Cu
3. Fe - Cu, Ca - Zn
4

2. Ca - P, Fe - Cu

Skjoldbruskkirtelhormoner indeholder et mineral.
Hvilket mineral indg�r i skjoldbruskkirtelhormoner (thyreoidea)?
1. Jod
2. Kobolt
3. Jern
4. Selen

1. Jod

Vitamin B12 syntetiseres i vommen hos dr�vtyggere:
Normalt d�kkes dr�vtyggerens behov for vitamin B12 fra syntesen i vommen. I nogle tilf�lde f�r dr�vtyggeren dog mangelsymptomer. Hvad kan v�re �rsagen til at dr�vtyggeren kan f� mangel p� vitamin B12?
1.

4. Et lavt indhold af kobolt i foderet begr�nser den
mikrobielle syntese af vitamin B12

Bruttoenergi og oxidationsv�rdi af protein:
N�r 1 g protein br�ndes af i et bombecalorimeter er bruttoenergien 23,9 kJ/g. N�r protein oxideres i organismen er oxidationsv�rdien 18,4 kJ/g. Forskellen i bruttoenergien af 1 g protein og oxidationsv�rdien af

3. Energitab ved syntese af urinstof

Foderbetingede sundhedsproblemer:
Hvilken af f�lgende sundhedsproblemer hos svin skyldes ern�ringsm�ssig mangel?
1. PRRS
2. An�mi
3. Influenza
4. R�dsyge

2. An�mi

Fodring af heste:
For at kunne tilrettel�gge en balanceret foderplan til hesten er det vigtigt at kende proteinv�rdien af de forskellige fodermidler. I Danmark angiver man proteinv�rdien af et foder til heste som?
1. Total protein
2. R�protein
3. Ford�jel

3. Ford�jeligt r�protein

En effektivitet (k) beskriver hvor effektivt oms�ttelig energi (ME) aflejres i f.eks. m�lk eller �g.
Effektiviteten for at aflejre oms�ttelig energi i protein (kp) og fedt (kf) i �g er kp = 0,50 og kf=0,80. H�nen producerer 62 g �g dagligt hvoraf 11% er a

1. 326 kJ ME til aflejring af protein

Fodermidler til svin:
Byg anvendes ofte i foderblandinger til svin. Byg bidrager hovedsageligt med?
1. Protein
2. Fedt
3. Energi
4. Mineraler

3. Energi

N�rignsindholdet i foderblandinger:
N�ringsstofindholdet i en foderblanding sammenlignes p� baggrund af t�rsstofindholdet i foderblandingen. En foderblanding indeholder 120 g r�protein/kg foder og har et t�rstofindhold p� 87% (ts). Hvad er r�proteinindhol

4. 138 g/kg ts

Fodring af malkek�er:
Overfodring med en stivelsesrig foderration medf�rer typisk?
1. Et lavt fedtindhold i m�lken
2. En h�j risiko for ketose
3. Et h�jt fedtindhold i m�lken
4. En h�j risiko for m�lkefeber

1. Et lavt fedtindhold i m�lken

Fodring i dr�gtighed:
Dr�gtige s�er fodres ofte med en foderblanding der indeholder fiber. Hvorfor tils�ttes der fiber til foderblandingen i dr�gtigheden?
1. Det smager godt
2. Det �ger fosterv�ksten
3. Det �ger soens m�thedsfornemmelse
4. Det �ger energi

3. Det �ger soens m�thedsfornemmelse

Ern�ringsbetingede lidelser hos kv�g:
Forekomst af ketose hos malkek�er i tidlig laktation kan relateres til?
1. At k�erne er fede
2. At k�ernes foderration har et h�jt indhold af ford�jelige fibre
3. At k�ernes foderration har et h�jt indhold af kraftfod

1. At k�erne er fede

Fodring af svin:
Energien i foderet til svin kommer prim�rt fra stivelse. Hvilke fodermidler er de prim�re stivelseskilder i svinefoder?
1. Svinefedt og palmeolie
2. Havre og roepiller
3. Rapsskr� og solsikkeskr�
4. Byg og hvede

4. Byg og hvede

Ford�jeligt r�protein til svin:
Normer for r�protein til grise er angivet i g ford�jeligt/FE. En foderblanding indeholder 1,2 FEso/ kg foder og 110 g ford�jeligt r�protein/kg foder. Hvad er indholdet af ford�jeligt r�protein angivet i g/FEso?
1. 132 g/FEs

2. 92 g/FEso

Eneringsbetingede lidelser hos kv�g:
K�erne i en bes�tning har et lavt fedtindhold i m�lken og flere af k�erne har tegn p� laminitis. Hvilke af f�lgende �ndringer i fuldfoderblandingen vil du foresl� landmanden for at afhj�lpe problemet?
1. Et h�jere AATi

3. Et lavere stivelsesindhold i foderrationen

Foderoptagelse og foderudnyttelse hos slagtesvin:
Foderoptagelsen har stor betydning for foderudnyttelsen og k�dprocenten hos slagtesvin. Hvordan er foderudnyttelsen og k�dprocenten hos slagtesvin der fodres restriktivt i forhold til adlibitum fodring?
1.

1. Bedre foderudnyttelse og h�jere k�dprocent

Energioms�tning:
En tyr indtog 150 MJ bruttoenergi og udskilte 42 MJ i f�ces, 11 MJ i urin og 9 MJ i metan. Tyrens totale varmeproduktion var 50 MJ. Hvor stor var tyrens daglige indtagelse af oms�ttelig energi?
1. Forskellen mellem bruttoenergi og energi

3. Forskellen mellem bruttoenergi og energi udskilt i 2
f�ces, urin og metan, i alt 88 MJ

Ford�jelighed og passagetid i ford�jelseskanalen hos carnivor dyr:
Ford�jeligheden af n�ringsstoffer er afh�ngig af passagetiden gennem ford�jelseskanalen. Hvilken effekt har en stigende koncentration af protein p� ford�jeligheden?
1. Ingen effekt p� pass

3. Passagetiden stiger, ford�jeligheden stiger

Fytase og fosforudnyttelse hos svin:
Der tils�ttes ofte fytaseprodukter til svinefoder for at kunne reducere m�ngden af fosfor i foderet og dermed neds�tte udledningen af fosfor til milj�et. Hvad sker der med aktiviteten af naturligt fytase i korn og ford

3. Fytaseaktiviteten falder og ford�jeligheden af fosfor falder

Fodring af heste:
Korn anvendes ofte som en energikilde til heste, hvor energien hovedsageligt kommer fra stivelsen. Hvor meget stivelse anbefales det at en hest p� 500 kg maksimum m� f� tildelt per m�ltid?
1. 50 g stivelse per m�ltid
2. 500 g stivelse pe

2. 500 g stivelse per m�ltid

Betydningen af foderrationens fylde ved fodring af malkek�er:
Fyldev�rdien af et fuldfoder kan have betydningen for malkekoens ydelse og sundhed. En h�j fyldev�rdi (FF/FE) af fuldfoderrationen til malkek�er i midt-laktationen medf�rer?
1. �get risiko for

2. Nedsat m�lkeydelse
Forst�r ikke helt hvorfor :-)

Enheden for energi til svin er foderenheder (FE). Antallet af FE i en foderblanding kan beregnes ud fra m�ngden af fysiologisk energi (kJ/kg ts) i foderet. En foderblanding til slagtesvin indeholder 1,2 FE/kg ts. En FEso= 7700 kJ/ kg ts og en FEsvin = 738

1. 8856 kJ/kg ts

Fermentering i bagtarmen hos heste:
Ved normal fermentering i bagtarmen hos hest producerer mikroorganismerne kortk�dede fedtsyrer i hestens bagtarm. Hvilken fedtsyre produceres der st�rst andel af hos en balanceret fodret hest?
1. Laktat
2. Propionat
3.

3. Acetat

Mink anvendes til produktion af pels. Hvilken aminosyre udg�r en stor del af proteinet i h�r?
1. Taurin
2. Arginin
3. Cystein
4. Methionin

3. Cystein

Huldstyring hos s�er:
Gennem fodring af soen kan man styre dens huld (fedningsgrad). Dette g�res for at f� s�er der hverken er for tynde eller tykke. Hvorn�r i soens reproduktionscyklus regulerer man dens huld?
1. I dr�gtigheden
2. I digegivningsperioden

1. I dr�gtigheden

Fodring af heste:
Fodres der med uforarbejdede eller store m�ngder stivelse vil det passere uford�jet til hestens bagtarm. Hvad sker der med energiv�rien af stivelse n�r det fermenteres i hestens bagtarm?
1. Energiv�rdien af stivelsen bliver st�rre end hv

2. Energiv�rdien af stivelsen bliver mindre end hvis
den var blevet ford�jet i tyndtarmen

En�ringsbetingede lidelser hos kv�g:
Laminitis kan forebygges via fodringen. Hvilke �ndringer i foderrationen kan v�re forebyggende imod laminitis i foderrationen til malkek�er?
1. Et h�jere indhold af ford�jelige cellev�gge
2. En h�jere andel af kraftfod

1. Et h�jere indhold af ford�jelige cellev�gge

Foderstofanalyser:
Energiv�rdien i svinefoder bestemmes ved forskellige kemiske analyser. Hvad indg�r i den organiske del?
1. Protein, fedt og aske
2. Fedt, kulhydrat og aske
3. Kulhydrat, protein og fedt
4. T�rstof, aske og protein

3. Kulhydrat, protein og fedt

Foderplanl�gning hos heste:
Energikoncentrationen i en foderration kan �ges ved tils�tning af olie eller anvende mere fedtholdige fodermidler i foderrationen. Den maksimale gr�nse for tils�tning af olie i hestens foderration er?
1. 0,5 kg per m�ltid
2. 1

2. 1 dl per 100 kg kropsv�gt per dag

Fodring af lakterende malkek�er:
Lakterende malkek�er fodres ofte med ensilage efter �delyst suppleret med en resktritiv tildeling af kraftfoder. En �get tildeling af kraftfoder til en malkeko med ad libitum adgang til gr�sensilage medf�rer typisk?
1. En

1. En �get m�lkeydelse

Ford�jelseskanalen hos svin:
S�er har en betydelig kapacitet for at fermentere uford�jet foder. Hvor i ford�jelseskanalen foreg�r fermenteringen prim�rt hos s�er?
1. Duodenum
2. Ileum
3. Appendiks
4. Colon

4. Colon

Fodring af malkek�er:
Hvad vil en �get andel af stivelse i malkekoens foderration typisk resultere i?
1. En st�rre VFA produktion i vommen
2. En h�jere mol�randel af propionsyre i forhold til acetat i vommen
3. En �get risiko for m�lkefeber
4. H�jere pH i

2. En h�jere mol�randel af propionsyre i forhold til acetat i vommen

Essentielle aminosyrer til carnivore dyr:
Katte er strikte carnivore og hunden er fakultativ carnivor. Kan man umiddelbart fodre katten med et hundefoder?
1. Nej, man kan ikke anvende et hundefoder til katten 0
da den i s� fald vil kunne f� mangel p� den

3. Nej, man kan ikke anvende et hundefoder til katten 2 da den i s� fald vil kunne f� mangel p� denessentielle aminosyre taurin som bruges til konjugering af galdesyre, er vigtig for nethindens funktion og myocardium

Vitaminer inddeles i fedt- og vandopl�selige.
Hvilke er de fedtopl�selige vitaminer?
1. A, C, D, E
2. A, D, E, K
3. A, C, D, E, K
4. A, D, E, H, K

2. A, D, E, K

Vitamin A kan dannes fra �-caroten. Denne syntese er ikke lige effektiv i alle dyrearter. Kan alle dyrearter udnytte ?-caroten til at danne vitamin A?
1 Nej, ikke strikte carnivorer (kat, mink)
2 Nej, ikke enmavede dyr
3 Ja, men ikke tilstr�kkeligt hos ca

1 Nej, ikke strikte carnivorer (kat, mink)

Et forstadie til aktivt vitamin D kan dannes i huden under p�virkning af UV-lys, og den aktive form af vitaminet dannes i nyren.
Hvilke er m�lorganer for vitamin D i organismen?
1 Lever, nyre, knoglev�v
2 knoglev�v, nyre, lunger
3 Knoglev�v, tarmen, nyren

3 Knoglev�v, tarmen, nyren

Minken fodres med et foder med et h�jt indhold af polyum�ttede fedtsyrer (PUFA), og dette medf�rer at vitamintilf�rslen skal v�re tilstr�kkelig.
For hvilket vitamin afh�nger behovet af indeholdet af polyum�ttede fedtsyrer i foderet, og forklar hvorfor?
1

4 Vitamin E er et naturligt antioxidant, og ved h�jt indhold af PUFA i foderet forbruges mere vitamin E b�de fra foderet og fra kroppens depoter.

Ford�jeligheden af protein kan bestemmes som sand ford�jelighed eller tilsynesladende
ford�jelighed. Hvorfor er den sande ford�jelighed forskellig fra den tilsyneladende ford�jelighed?
1 Den sande ford�jelighed er korrigeret for endogent stof udskilt i b�

3 Den sande ford�jelighed er korrigeret for endogent N udskilt med f�ces

N�r glukose oxideres i organismen frig�res energi.
Hvilke slutprodukter (ud over energi) produceres ved denne proces?
1 Kun CO2
2 CO2 og O2
3 CO2 og H2O
4 CO2 og kv�lstof i urin

3 CO2 og H2O

Protein, fedt og kulhydrat indeholder forskellige m�ngder energi per v�gtenhed (g).
Plac�r de tre n�ringsstoffer i r�kkef�lge fra det h�jeste til det laveste energiindhold.
1 fedt > protein > kulhydrat
2 fedt > kulhydrat > protein
3 protein > fedt > kulhy

1 fedt > protein > kulhydrat

Bruttoenergien i 1g protein indeholder 23,9 kJ. N�r protein oxideres i organismen er oxidationsv�rdien 18,4 kJ/g.
Forskellen mellem det totale indhold af energi og proteinets oxidationsv�rdi skyldes at der ved
oxidation af protein i kroppen?
1 Syntetisere

2 Syntetiseres urinstof

En tyr indtog dagligt 120 MJ bruttoenergi og udskilte 40 MJ i f�ces, 10 MJ i urin og 8 MJ i metan. Tyrens totale varmeproduktion var 40 MJ.
Hvor stor var tyrens daglige indtagelse af oms�ttelig energi?
1 Forskellen mellem bruttoenergi og energi udskilt i

4 Forskellen mellem bruttoenergi og energi udskilt i f�ces, urin og metan, i alt 62 MJ

Den termiske energi (heat increment) er afh�ngig af foderindtagelsen.
Er den afh�ngig af?
1 Foderm�ngde
2 Foderm�ngde og fodersammens�tning
3 Foderm�ngde, fodersammens�tning og oms�tning af de absorberede n�ringsstoffer
4 Oms�tningen af de ford�jede n�rin

3 Foderm�ngde, fodersammens�tning og oms�tning af de absorberede n�ringsstoffer

Dyrs tilv�kst bestemmes blandt andet ud fra deres proteinaflejring.
Til bestemmelsen af proteinaflejringen i kroppen gennemf�res en s�kaldt kv�lstofbalance. Proteinaflejringen er i kv�lstofbalancen forskellen mellem indtaget kv�lstof med foder minus?
1 Kv

4 B�de kv�lstof i f�ces og urin

I Danmark vurderes energiv�rdien af foder til kv�g p� basis af et energiindholdet i foderet.
Hvilken energiform anvendes til kv�g?
1 Nettoenergi
2 Oms�ttelig energi
3 Ford�jeligt energi
4 Brutto energi

1 Nettoenergi

Heste: Ud over grovfoder suppleres der ofte med kraftfoder som indeholder stivelse.
Hvor meget stivelse anbefales det at en hest maksimalt m� f� per m�ltid?
1. 0,3 kg per kg kropsv�gt (BW) per m�ltid
2. 1 g per kg BW per m�ltid
3. 2 g per kg BW per m�ltid

2. 1 g per kg BW per m�ltid

Heste: M�ngden af grovfoder i foderrationen udtrykkes ofte i kg grovfoder per kg kropsv�gt.
Hvor meget grovfoder skal en hest p� 600 kg som minimum have per dag?
1. 6 kg grovfoder t�rstof per dag
2. 6 kg grovfoder per dag
3. 9 kg grovfoder t�rstof per dag

3. 9 kg grovfoder t�rstof per dag

�ndringer i milj�et i hestens bagtarm kan f�re til kolik.
Hvad sker der med pH-v�rdien i blindtarmen p� en hest der overfodres med stivelse?
1 Intet
2 Den stiger drastisk
3 Den falder drastisk
4 den stiger langsomt

3 Den falder drastisk

Hesten f�r d�kket sit energibehov fra forskellige energikilder afh�ngigt af fodermidlerne i foderrationen.
Hos heste der fodres med grovfoder er den prim�re energikilde i v�vene, som eks. musklerne ?
1 Sukker
2 Kortk�dede fedtsyrer
3 Fedt
4 Aminosyrer

2 Kortk�dede fedtsyrer

Der findes et stort antal bakterier i hestens bagtarm til stor gavn for hesten.
Bakterier i hestens bagtarm producerer store m�ngder?
1 Aminosyrer
2 Langk�dede fedtsyrer
3 Kortk�dede fedtsyrer
4 Sukker

3 Kortk�dede fedtsyrer

Malkek�ernes foderindtag varierer gennem laktationen.
En typisk dansk Holstein malkeko 4. uger efter k�lvning �der dagligt typisk f�lgende m�ngde fodert�rstof?
1. 10 kg
2. 15 kg
3. 20 kg
4. 30 kg

3. 20 kg

M�lkefeber kan forebygges via fodringen.
M�lkefeber ved malkek�er forebygges ved ?
1 Lav kalciumtildeling i goldperioden
2 H�j kalcium i goldperioden
3 Mindre kraftfoder i tidlig laktation
4 Fodring med gr�sensilage

1 Lav kalciumtildeling i goldperioden

Kviernes daglige tilv�kst kan styres via fodringen. Kvier: En h�j daglig tilv�kst i perioden fra 3 m�neders alderen til f�rste brunst medf�rer en?
1 Lav reproduktionsevne
2 H�j reproduktionsevne
3 En h�j m�lkeproduktionskapacitet som ko
4 En lav m�lkeprod

4 En lav m�lkeproduktionskapacitet som ko

Dyrl�ger bruger i forbindelse med deres bes�g i malkekv�gsbes�tninger ofte b�de foderplaner og m�lkeproduktionsdata for de enkelte k�er i deres analyse af ern�ringsbetingede lidelser.
K�erne i en bes�tning har et lavt fedtindhold i m�lken og flere af k�er

3 En lavere andel kraftfoder

Vurdering af et foders proteinv�rdi til dr�vtyggere er forskellig fra den, der anvendes for enmavede dyr.
Absorptionen af aminosyrer i tarmen ved en dr�vtygger afh�nger mest af?
1 Proteinindholdet i foderet
2 St�rrelsen af den mikrobielle proteinsyntese
3

2 St�rrelsen af den mikrobielle proteinsyntese

Lakterende malkek�er fodres ofte med ensilage efter �delyst suppleret med en restriktiv tildeling af kraftfoder.
Et �get indhold af stivelse i rationen til malkek�er vil typisk medf�re ?
1 At andelen af propionsyre i vommen �ges
2 �get risiko for m�lkefeb

1 At andelen af propionsyre i vommen �ges

Dr�vtyggernes daglige tyggeaktivitet er afh�ngig af det foder som de �der.
En dr�vtyggers daglige tyggetid afh�nger i st�rst omfang af?
1 Foderets samlede indhold af fibre
2 Optagelsen af grovfoder NDF
3 Partikelst�rrelsen i foderet
4 Andelen af grovfoder

2 Optagelsen af grovfoder NDF

Den fysiske forarbejdning af korn kan have stor betydning for ford�jeligheden af fodermidlet.
Hos hvilket husdyr har forarbejdningen af hele bygkerner ingen st�rre betydning for ford�jeligheden?
1 F�r
2 Slagtesvin
3 Malkek�er
4 Hund

1 F�r

Foderet til diegivende moderf�r best�r typisk af kraftfoder og h�.
Lav kraftfodertildeling til diegivende moderf�r (2 lam) i godt huld (3,5) og ad libitum adgang til h� medf�rer typisk ?
1 H�j risiko for ketose
2 St�rk nedsat tilv�kst hos lammene
3 H�j dr

3 H�j dr�vtygningsaktivitet

Foderets protein er opbygget af aminosyrer. Af disse er en del essentielle og andre kan syntetiseres af dyret.
Er indholdet af essentielle aminosyrer i foderet lige vigtig for alle dyrearter?
1 Ja, alle dyr skal tildeles et foder som indeholder alle de es

4 Nej, mikrober i vommen hos dr�vtyggere kan syntetisere alle essentielle aminosyrer

Foderstofanalysen er en kombination af analyserede og beregnede v�rdier. Hvilke af f�lgende v�rdier i foderstofanalysen er beregnede: vand, t�rstof, aske, organisk substans, r�protein, r�fedt, r�kulhydrater, tr�stof, N-frie ekstrakter?
1 Vand, organisk ma

2 Vand, organisk materiale, r�kulhydrater, N-frie ekstrakter

Van Soests detergent fibre metode giver en bedre beskrivelse af foderets fiberfraktion end foderstofanalysen.
I denne metode inddeles fiberfraktionen i NDF (neutral detergent fibre) og ADF (acid detergent fibre). Hvilke fraktioner indg�r i de to grupper?

1 NDF best�r af hemicellulose og ADF, og ADF best�r af cellulose og lignin

Fiber kan udg�re en meget stor del af di�ten til dr�vtyggere og heste, men ikke til grise og hunde.
Forklar hvorfor dr�vtyggere og heste men ikke grise og hunde kan udnytte store m�ngder fiberrigt foder.
1 Dr�vtyggere og heste, men ikke grise og hunde har

4 Vommen hos dr�vtyggere og bagtarmen hos heste indeholder en stor population fiberfermenterende
mikrober, men hos grisen og hunden er bagtarmens kapacitet meget lille sammenlignet med dr�vtyggere og hest

Hunde, katte og mink er alle carnivore dyrearter. Katte og mink er i mods�tning til hunden strikte carnivore.
Hvad kendetegner en strikt carnivor dyreart?
1 De carnivore dyr har en konstant h�j glukoneogenese enzymaktivitet og en h�j proteinkatabolisme
2

1 De carnivore dyr har en konstant h�j glukoneogenese enzymaktivitet og en h�j proteinkatabolisme

I en foderblanding til svin indg�r der forskellige r�varer, som bidrager til at d�kke dyrets energi- og n�ringsstofbehov.
Hvilke af f�lgende r�varer bidrager hovedsageligt med energi i foder til svin?
1 Hvede
2 Fiskemel
3 Animalsk fedt
4 Sojaskr�

1 Hvede

For at bestemme en foderblandings energiv�rdi laves der forskellige kemiske analyser.
Hvilke af f�lgende er ikke en del af organisk stof i fodervurderingen til svin?
1 Protein
2 Aske
3 Fedt
4 Kulhydrat

2 Aske

Diarr� har en negativ effekt p� grisens v�kst, udvikling og velf�rd.
Hvilken �ndring i foderet vil du foresl� til sm�grise med diarre?
1 �get proteinindhold
2 �get energiindhold
3 S�nket proteinindhold
4 S�nket energiindhold

3 S�nket proteinindhold

Normer for aminosyrer til grise er angivet i g ford�jelige aminosyrer/FE so. En foderblanding til s�er indeholder 1,1FEso/kg foder og 8,0 g ford�jeligt lysin/kg foder.
Hvad er indholdet af lysin angivet i g/FEso?
1. 6,9 g/FEso
2. 7,3 g/FEso
3. 7,8 g/FEso

4. 8,8 g/FEso

Indholdet af fysiologisk energi (kJ/kg ts) i et fodermiddel er forskelligt for en gris i v�kst og en so. Derfor indeholder en FEso ikke samme m�ngde energi som FEsv.
En foderblanding til slagtesvin indeholder 10.000kJ/kg ts. En FEso=7700 kJ/kg ts og en FE

4. 1,36 FEsv/kgts

N�ringstofindholdet i foderblandinger sammelignes p� baggrund af t�rstofindholdet.
En foderblanding indeholder 105 g r�protein/kg foder og har 85% t�rstof (ts). Hvad er indholdet af r�protein i g/kg t�rstof?
1 89g/kg ts
2 105 g/kg ts
3 112 g/kg ts
4 124 g

4 124 g/kg ts

Mineraler har tre generelle funktioner i kroppen.
Hvad er de tre generelle funktioner hos mineraler?
1 Struktur, transport, enzymsystem
2 Struktur, substans i kropsv�sken og v�v, funktion i enzymsystemer, hormoner, vitaminer
3 Elektrolytter, osmotisk akti

2 Struktur, substans i kropsv�sken og v�v, funktion i enzymsystemer, hormoner, vitaminer

Kalcium interagerer med to vitaminer, men kan ikke erstatte dem i foderet.
Hvilke vitaminer interagerer Ca med og i hvilke funktioner?
1. Ca og vitamin D: vitamin D �ger absorptionen af Ca fra tyndtarmen. Ca og vitamin K: Ca og K er n�dvendige for st�rkni

1. Ca og vitamin D: vitamin D �ger absorptionen af Ca fra tyndtarmen. Ca og vitamin K: Ca og K er n�dvendige for st�rkning af blod

Gr�sh� og gr�sensilage udg�r ofte en v�sentlig del af foderet til f�r, heste og kv�g.
Hvad er den v�sentligste forskel mellem gr�sh� og gr�sensilage?
1 H� har en h�jere ford�jelighed
2 H� har en lavere ford�jelighed
3 Ensilage har et h�jere vandindhold
4

3 Ensilage har et h�jere vandindhold

En lang r�kke fodermidler indeholder u�nskede stoffer.
Ikke-varmebehandlede sojaskr� har typisk et h�jt indhold af?
1 Glukosinolater
2 Antitrypsin
3 Svampetoksiner
4 Anerobe sporer

2 Antitrypsin