P2 第一课

怎么样

zěn me yàng

合适

hé shì

请问

qǐng wèn

钱(钅)

qián

学校

xué xiào

现在

xiàn zài

二年级

èr nián jí

还会

hái huì

专心

zhuān xīn

裤子

kùzi