Sikkerhed i fordringer

Kreditorskifte

Kræver som udgangspunkt ikke samtykke

Undtagelsen til reglen om kreditorskifte

1) Hvis aftalen forudsætter et samtykke2) Hvis der er tale om personlig erstatning

Debitorskifte

Kræver som udgangspunkt samtykke

Personalsikkerhed

Kaution: en anden person hæfter personligt for debitors gæld

Realsikkerhed

Debitor eller tredjemand har pantsat et aktiv til sikkerhed for debitors gæld

på hvilke måder kan en fordring overdrages?

Til sikkerhed og til eje

Et gældsbrev?

en skriftlig, ensidig, ubetinget skyldnererklæring på et pengebeløb

Hvad menes der med ensidig?

Der er ikke tale om et gensidigt krav, som f.eks. ved et køb

Hvad menes der med ubetinget?

Gældsbrevet må ikke afhænge af en given disposition eller betingelse

Hvad menes dermed pengekrav?

Det skal være nærmere bestemt i gældsbrevet, hvilket beløb der skyldes

Forholdet mellem debitor og kreditor, når kreditor overdrager fordringen

Debitor mister ikke retten til at gøre indsigelser gældende overfor den oprindelige kreditor, jf. GBL § 1

Hvilket ansvar har overdrageren overfor erhververen?

overdrageren indestår for at fordringen består, jf. GBL § 9undtagelse: erhververen er i ond tro

Kan overdrageren gøres ansvarlig på baggrund af GBL § 9?

ja, dette er et objektivt ansvar. Kræver således ikke uagtsomhed

Hæfter overdrageren overfor erhververen på nogen måde?

Overdrager hæfter kun for at skyldner kan betale, hvis dette er aftalt, jf. GBL § 10

Former for gældsbreve

Simple gældsbrev og omsætningsgældsbreve

Forskellen på simple gældsbreve og omsætningsgældsbreve

Simple gældsbrev: skyldner bevare sin indsigelsesmulighed, jf. GBL § 27 Omsætningsgældsbreve: skyldner mister visse indsigelsesmuligheder

Formkrav for aftaler om sikkerhed

Der er som udgangspunkt ingen formkrav, medmindre der er tale om en forbrugerkreditaftale, eller en aftale ifølge præceptiv lovgivning

Alskyldserklæring

Kreditor har sikkerhed for enhver gæld som skyldner måtte have eller få i fremtiden

Hvad er kravet til at en alskyldserklæring er gyldig?

De er som udgangspunkt gyldige, men skal fremhæves tydeligt i aftalen. Kan blive tilsidesat efter AFTL § 33 og 36

Hvilke krav omfatter en alskyldserklæring?

Alle krav der har en naturlig sammenhæng med det oprindelige retsforhold. Dermed ikke krav opstået uden debitors medvirken, eller krav opstået ved en tilfældighed

Individualisering og identifikationsbevis

Det skal være muligt at udpege hvilken fordring der er overdraget

Fremtidige fordringer

Det er muligt at pantsætte en fremtidig fordring (en fordring der ikke er opstået endnu)

Foreligger det muligheder for udelukkelse af overdragelse?

1) hvis aftalt, at overdragelse ikke kan ske, eller er begrænset2) hvis aftalen er af en sådan art, at den forudsætter et personligt forhold mellem skyldner og kreditor3) hvis overdragelse er udelukket ved lov

udgangspunktet for fordringes overdragelighed

skyldner må finde sig i, at kreditor overdrager hans fordring på skyldneren - dog GBL § 1

Retlig regulering af simple gældsbreve

Reguleres i GBL kap. 3

Retlig regulering af negotiable gældsbreve

Reguleres i GBL kap. 2