T10 Pediatrik Sammanst�llning duggor

Hur stor �r vikt�kningen (ungef�r) per vecka f�r ett friskt fullg�nget barn under f�rsta levnadsm�naden? (efter initiala viktsfallet post partum)

175 g/vecka

Vid vilken ungef�rlig �lder har barnet f�rdubblat sin f�delsevikt?

5-6 m�naders �lder?

Vid vilken ungef�rlig �lder v�ger barnet tre g�nger f�delsevikten?

1 �rs �lder

Pelle �r ett nyf�tt barn som �r fullg�ngen och som �r ett normalstort barn. (3p)
a) Vad v�ger Pelle?
b) Hur l�ng �r Pelle?
c) Hur m�nga centimeter f�rv�ntar man sig att han v�xer under f�rsta levnads�ret?

a) 3500 gram
b) 50 cm
c) 25 cm

F�rklara varf�r suprapubisk bl�spunktion �r f�rstahandsmetod f�r urinprovtagning vid pyllonefritmisstanke hos barn < 1 �r.

...

Orolig mor fr�gar dig om det �r normalt att hennes sju m�naders pojke �r "v�nsterh�nt". Han stoppar till exempel f�r det mesta saker i munnen med v�nster hand och st�der i sittande ocks� mest med v�nstern. I svaret skall finnas en (kort)motivering till et

Nej. F�r det f�rsta inget att vara orolig f�r, d� det �r en normalvariation. F�r det andra visar sig s�llan sidodominans s� tidigt, utan snarare efter 1,5 �r och ibland s� sent som vid 4 �rs �lder.

Du noterar att ett 7 m�nader gammalt barn p� BVC anv�nder v�nster hand n�r han skall stoppa saker i munnen. Han st�der i sittande ocks� mest med v�nster hand. �r det normalt eller onormalt? Motivera ditt svar

...

Ange �ldergr�nserna f�r pubertas precox (f�rtidig pubertet) f�r pojke resp flicka.

9 respektive 8 �r.

Vilket agens (patogen) b�r i f�rsta hand misst�nkas vid pnemoni hos:
a. 10-dagars barn
b. 4-m�naders barn
c. 4-�ring

...

Ungef�r n�r kan ett normalt barn f�rv�ntas...
a. Ge svarsleende
b. Anv�nda pincettgrepp
c. S�ga minst 10 ord
d. Rita en "huvudfoting

a. 2 m�naders �lder
b. 9-10 m�naders �lder
c. 18 m�naders �lder
d. 3-4 �rs �lder

9. a) En pappa kommer till BVC p� l�karbes�k med sitt barn som �r 2 m�nader gammalt. Han �r orolig f�r levande vaccin och vill veta vilka dessa �r. Han �r orolig att barnet skall f� ett s�dant vaccin n�sta m�nad. a) Vid vilken �lder ges de levande vaccine

a) MPR (m�ssling-p�ssjuka-r�da hund): 18 m�nader, 6 �r. BCG (tuberkulos): 6 m�nader. Det senare ges dock bara till riskgrupper.
b) Levande: adjuvans (f�rst�rkningsmedel) beh�vs ej. Avd�dat: mindre risk f�r biverkningar. Kan ges till immunsupprimerade.

7) a) Vilka nio sjukdomar ing�r i det allm�nna vaccinationsprogrammet i Sverige?
b) F�r barn fr�n eller med anknytning till sk "riskl�nder" erbjuds ytterligare tv� vaccinationer. Vilka?

a. difteri
stelkramp
kikhosta
polio
Hib-infektion
pneumokockinfektion
m�ssling
p�ssjuka
r�da hund
HPV (endast flickor).
b) Tuberkulos och hepatit B.

Vilka sjukdomstillst�nd rekommenderar vi alla barn i Sverige att vaccinera sig mot?

difteri
stelkramp
kikhosta
polio
Hib-infektion
pneumokockinfektion
m�ssling
p�ssjuka
r�da hund
HPV (endast flickor).

Avseende de avd�dade vaccinen som ges i det svenska vaccinationsprogrammet: N�mn f�r respektive sjukdom en allvarlig komplikation som man genom vaccination vill undvika. (D�d �r inte ett acceptabelt svar, utan i s� fall sjukdomsorsaken som leder till d�de

Difteri: halsinfektion som kan orsaka kv�vning hos barn.
Stelkramp: sv�ra kramper och andningsf�rlamning.
Kikhosta: kraftig viktminskning, pneumoni. F�r sp�dbarn kan sjukdomen vara mycket p�frestande och till och med livshotande.
Polio: f�rlamning av olik

Vid vilken �lder skall prematura barn vaccineras? Kronologisk eller justerade �lder?

Friska prematurer vaccineras enligt kronologisk �lder (r�knar fr�n det datum d� barnet �r f�tt). Det viktigt att vaccinationerna f�r de prematura barnen inte senarel�ggs.

Vilka 3 toxinmedierade bakteriella sjukdomar vaccinerar vi barnen mot i Sverige?

Difteri (�kta krupp), tetanus (stelkramp), pertussis (kikhosta)

13. a) Ringa in den/de agens/sjukdomar som ej ing�r i vaccinationsprogrammet: (2p)
Difteri, varicella, TBC, HPV, kikhosta, rotavirus, pneumokock, p�ssjuka, TBE, m�ssling, meningokock, stelkramp, r�da hund
b)Ringa in de vaccinationerna som ing�r i "f�rsta

a) Varicella, TBC, rotavirus, TBE, meningokock.
b) Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus (Hib), pneumokock.

Dexter 3 �r s�ker p� barnl�karmottagningen pga f�rstoppningsproblematik sedan drygt 3 m�n. Han har samtidigt varit tr�tt och klagat �ver ont i magen. Innan du tr�ffar honom har han v�gt sig ute hos ssk. Hans vikt idag �r 14.1 kg och han �r 96 cm l�ng, vil

a) Hb, S-albumin, vitamin B12, folsyra, anti-Transglutminas.
b) Gastroskopi med tunntarmsbiopsi, initalt (visar villusatrofi) samt efter 3-6 m�naders glutenfri kost (visar �terh�mtad slemhinna).
c) tr�tthet, illam�ende, gasbildning, diarr�, dermatitis her

Vilka �r huvudsymtomen hos en tv��ring med celiaki, n�mn 3 kliniska tecken/symtom, och hur utreds misst�nkt celiaki?

Symptom: anemi, tr�tthet, tarmsymtom (gasbildning, diarr�, uppbl�st, sm�rtor, illam�ende), failure to thrive.
Utredning: Hb, Zink, Albumin, vitamin B12, folsyra, IgA-antikroppar samt gastroskopi med tunntarmsbiopsi.

Gastroesofagal refluxsjukdom kan uppvisa en m�ngfald av kliniska symtom. Ange fyra olika symtom som skulle kunna f�rklaras av GERD hos ett sp�dbarn.

Magont med skrikighet/irritabilitet, kr�kningar, failure to thrive, matv�gran, aspiration, stridor och obstruktiva luftv�gsbesv�r

Sv�ra infektioner i nyf�ddhetsperioden har sitt ursprung vanligtvis fr�n a) moderns genitala flora eller b) nosokomial smitta.
Ange tv� vanliga smitt�mnen fr�n vardera grupp.

a) GBS, e. coli
b) Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis

Bakteriella patogener som infekterar det nyf�dda barnet har framf�r allt tv� olika ursprung. Varifr�n kommer smittan och vilka �r de vanligaste patogener (n�mn 2 f�r varje ursprung)?

Moderns genitala flora: GBS, E. coli.
Nosokomialt: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis.

LP fynd vid purulent bakteriell meningit hos barn visar vanligtvis: (ange h�gt eller l�gt)
Vita blodkroppar poly
Vita blodkroppar mono
Laktat
Protein
Spinal glukos

Vita blodkroppar poly H�GT (ofta >1000)
Vita blodkroppar mono
Laktat H�GT (>3,5, vanligen >10)
Protein H�GT (>250 mg/l)
Spinal glukos L�GT

Vid vilken �lder rekommenderas glutenintroduktion hos svenska barn?

Vid 4-6 m�naders �lder

Vid en 2 m�naders kontroll p� BVC fr�gar en f�rstag�ngs- f�r�lder dig
a) n�r det �r dags att b�rja med smakportioner?
b) Vad kan man ge som smakportioner? Ge tre exempel!
c) N�r kan gluten introduceras i kosten?
d) i vilka f�do�mnen finns gluten?

a) 4-6 m�naders �lder
b) kokt och mosad potatis, palsternacka, morot, s�tpotatis, broccoli, blomk�l, tomat, b�nor och �rtor.
c) 4-6 m�naders �lder
d) Vete, korn och r�g. T.ex. gr�t, pasta och br�d.

En 3-dagars flicka kommer in d� hon inte orkar amma. I status noteras inga infektionstecken. Hon l�ggs in f�r observation och sondmatning. Hennes f�delsevikt �r 3500 g. Hon f�r i stort sett ingenting i sig via amning - hur mycket ers�ttning per dygn ska h

114 kcal per kg per dygn > 400 kcal/dygn

N�mn tre principiellt olika faktorer som kan orsaka sen spr�kutveckling hos barn.

H�rselneds�ttning (t.ex. otiter), autism, flerspr�kighet

Ange tre principiellt olika, kliniskt viktiga karakt�ristika hos ett litet barn som bidrar till att han/hon blir dehydrerad l�ttare och snabbare �n en vuxen i samband med en infektion (ssk mag-tarminfektion)!

H�gre andel vatten per kroppsvikt, h�gre andel extracellul�r kroppsv�tska, h�g turnover ????

Hyperton dehydrering �r ett allvarligt tillst�nd som i uttalade fall (eller felaktigt korrigerad) kan leda till sv�ra hj�rnskador eller till och med d�d. Det �r d�rf�r avg�rande att identifiera dessa barn snabbt bland alla gastroenteriter.
a) N�mn tv� vik

a) l�ng anamnes, barn <1,5 ��, viktnedg�ng >10%, feber, rikliga vattentunna diarr�er, d�ligt matintag,
b) S-Na >150 mmol/L eller Cl >115 mmol/L

Vilken typ av dehydrering har ett 1,5 �rigt barn med gastroenterit sedan 2 dagar och som har en 7% viktnedg�ng? Na 144 mmol/L. Hur skulle du behandla detta barn initialt som v�grar dricka? V�tska, m�ngd och tid?

Isoton dehydrering. 5% av kroppsvikten Ringer Acetat eller buffrad glukos p� 4 timmar iv, alt 5% av kroppsvikten sempers v�tske ers�ttning i sond p� 4 timmar om barnet tolererar sond.

Hur stort �r v�tskebehovet hos:
a) Ett sp�dbarn uttryckt i ml/kg/dygn? b) En 1-�ring (ml/kg/dygn)

a) 60-80 ml/kg/dygn, vilket �kar varje dag fram till ca 7 dagar och fram�t d� det �r 150 ml/kg/dygn.
b) 0-10 kg: 100 ml/kg/dygn; 10-20 kg: 50 ml/kg/dygn.

Vilket �r det f�rsta tecknet p� pubertetsutveckling hos flickor resp. pojkar?

Br�stutveckling respektive Testisutveckling

rdna i tidsordning (med siffror) de olika pubertetstecknen f�r (2p)
a) Pojke: ( ) tillv�xtspurt p�b�rjas ( ) testis tillv�xt ( ) pubesbeh�ring b) flicka: ( ) br�stutveckling ( ) tillv�xtspurt p�b�rjas ( ) menarche

a) testistillv�xt > pubesbeh�ring > tillv�xtspurt
b) tillv�xtspurt > br�stutveckling > menarche

Beskriv vad du bed�mer i status p� a) en pojke respektive b) en flicka, f�r att gradera pubertetsstadier enligt Tanner. N�mn tv� fynd f�r pojke resp flicka.

a) testis storlek, beh�ringsgrad
b) br�stens storlek och form, beh�ringsgrad

Fetalt alkoholsyndrom, FAS, �r ett syndrom associerat med bl.a. psykomotorisk utvecklingsf�rsening och tillv�xth�mning. Vilka �r utm�rkande ansiktsdrag hos barn med FAS? N�mn 3 st.

Korta �gonspringor, bred platt n�srot, outvecklat mittansikte, l�ng �verl�pp med otydligt filtrum och tunt l�ppr�tt.

Moro �r en av de viktigaste sp�dbarnsreflexerna. Fr�nvaro av Moro hos fullg�ngna bebisar kan vara tecken p� neuromuskul�r skada, och unilateral reflex kan vara tecken p� hemiplegi, brachialispares eller klavikelfraktur. Kvarst�ende Mororeflex ses hos barn

4-5 m�naders �lder.

N�mn 3 olika reflexer hos sp�dbarnet och n�r de f�rv�ntas f�rsvinna.

Moro: 4-5 m�naders �lder.
Handgripreflexen: 5-6 m�naders �lder.
T�gripreflexen: 9-15 m�naders �lder.
Sugreflexen: 4-6 m�naders �lder.
S�kreflexen: 4-6 m�naders �lder.
Asymmetriskt toniskt nackreflexm�nster (ATNR): 6 m�naders �lder.

Barnets utveckling delas i fyra funktionellt olika omr�den av barnets f�rdigheter. N�mn tre omr�den och ange minst 1 f�rdighet f�r vart och ett av dessa omr�den f�r vad man f�rv�ntar sig av en 10 m�naders friskt barn.

Grovmotorik: g�r med st�d av ena handen. Kan s�tta sig sj�lv fr�n st�ende.
Finmotorik: pincettgrepp, plockar sm�smulor, staplar burkar.
Socialt: s�ger enstaka ord med mening: "mamma, titta d�r!"
Reflexm�nster: samtliga skyddsreflexer v�lutvecklade.

N�r b�r man senast f�rv�nta sig en s�ker blickkontakt med ett nyf�tt sp�dbarn?

Vid 6 v �lder.

N�r b�r ett barn kunna: (3p)
a) v�nda mage-rygg-mage
b) sitta utan st�d
c) krypa
d) dra sig upp i st�ende
e) visa fullt utvecklat pincettgrepp,
f) prata 2-3-ords meningar
Obs fr�gan avser den vanligaste f�rv�ntade �ldern (nyckel�lder), inte n�r
f�rdighete

a) 5-6 m�naders �lder.
b) 7-8 m�naders �lder.
c) 7-8 m�naders �lder.
d) 9-10 m�naders �lder.
e) 10-12 m�naders �lder.
f) 2-3 �rs �lder.

Ange vad man kan f�rv�nta sig av ett 18 m�naders barn betr�ffande a) grovmotorik b) finmotorik c) psyko-social utveckling! Ange den mest avancerade f�rm�gan, med andra ord inte det man skall kunna redan vid 10 m�nader

...

Varf�r �r outsp�dd komj�lk inte l�mplig f�da till en nyf�dd bebis? N�mn 2 viktiga orsaker.

F�r mycket salt, f�r mycket protein (och av annan f�rdelning kasein/vassle), f�r lite j�rn och D-vitamin.

Ange 4 sk�l eller f�rdelar till att amning �r att f�redra som sp�dbarnsuppf�dning.

Minskad infektionsrisk tack vare antikroppar fr�n modern, minskad risk f�r diabetes, ovarial- och br�stcancer f�r modern, minskad risk f�r barnfetma, minskad risk f�r barndiabetes

I princip alla barn kommer att ha haft en Respiratory Syncytial Virus (RSV) infektion innan 2 �rs �lder. Vissa barn blir sv�rt sjuka och beh�ver v�rdas p� sjukhus. Efter hur m�nga sjukdomsdagar r�knar man med att symptomen �r som v�rst?

5 dagar

Vilka tv� absoluta krav p� v�tska m�ste vara uppfyllda f�r att f� anv�ndas vid chockbehandling? /// Vilka tv� viktiga krav m�ste st�llas p� kompositioner (egenskaper) f�r en v�tska som skall anv�ndas f�r snabb i v tillf�rsel (chock-rehydrering)?

Isoton, l�gt kalium, glukosfri

Vid hotande/manifest chock ordinerar du iv: (3p)
a) v�tsketyp
b) m�ngd v�tska
c) hur snabbt.

a) Isoton (l�gt K, inget glukos) NaCl (9 mg/ml) eller Ringer-Acetat
b) 20 ml/kg kroppsvikt
c) 15-20 minuter (upprepa vid behov!)

Hur ser basala v�tskebehovet ut per dygn hos ett: (3p) a) 3 m�naders barn som v�ger 5 kg?
b) 11 m�naders barn som v�ger 9 kg?
c) 3-�ring som v�ger 16 kg?

a) 150*5 = 750 ml/dygn
b) 125*9 = 1125 ml/dygn
c) 100*16 = 1600 ml/dygn

Ange tv� basalfysiologiska sk�l varf�r en 1-�ring blir snabbare dehydrerad vid gastoenterit �n en vuxen. "Mer att ta av" hos vuxna r�cker inte som svar.

Omogna njurar som �r s�mre p� att koncentrera urinen och uts�ndra Na (> hyperton dehydrering).
Relativt h�gt basalt v�tskebehov: f�r ett 2 m�nader gammalt sp�dbarn ca 150 ml/kg/dygn. F�r vuxna ca 30 ml/kg/dygn.

Vilka tre organsystem �r i fokus vid sjukdomspanoramat hos f�r tidigt f�dda barn < vecka 32 och f�r vart och ett organsystem ange en relevant diagnos.

Immunsystemet: infektioner som RSV.
Respirationssystemet: Respiratory distress syndrom (RDS) p.g.a. surfaktantbrist.
Cirkulationssystemet: patent ductus arteriosus (PDA).

Vad orsakar RDS (respiratoriskt distress syndrom) hos det prematura barnet?

Surfaktantbrist i lungorna

Hyperbilirubinemi �r ett vanligt neonatalt bekymmer med potentiellt allvarliga konsekvenser.
a) Vilken typ av bilirubin domineras vid tidig postnatal gulsot?
b) Vad heter det allvarliga tillst�nd som kan utvecklas vid h�ga bilirubinniv�er?
c) Vilka tv� be

a) Okonjugerat.
b) Akut bilirubin-encefalopati (ABE).
c) Fototerapi (omvandlar bilirubinet i huden till vattenl�sliga isomerer som kan kissas ut) eller blodbyte mha transfusion.

Diagnosen urinv�gsinfektion �r os�ker n�r den baseras p� kastade urinprover. Urinstickan med leukocyt och nitrittestet �r d� till viss hj�lp. F�rklara i termer av sensitivitet och specificitet vad leukocyter positiv/negativ resp. nitrittest positiv/negati

Nitrittest: l�g sensitivitet men h�g specificitet.
Leukocyter: h�g sensitivitet men l�g specificitet (d�rav st�rst v�rde vid negativt nitrittest).

Kliniska tecken vid urinv�gsinfektioner (UVI) varierar med �ldern, n�mn 4 tecken som inger misstanke om UVI hos ett sp�dbarn.

Diffusa symtom: d�lig viktuppg�ng, �ter d�ligt, tr�tt, kr�ks mycket.

Pyelonefrit hos sp�dbarn �r ett allvarligt tillst�nd. N�mn minst tv� signifikanta allvarliga m�jliga konsekvenser av detta tillst�nd.

???
Permanenta njurskador (>hypertoni)? Sepsis? Dilaterade urinv�gar?

Du tr�ffar Tilde 6 m�n och Elton 5,5 �r p� BVC. Vad f�rv�ntar du dig att Tilde respektive Elton klarar av n�r du g�r din utvecklingsbed�mning?
(Dela upp kunskaperna i grovmotorik, finmotorik respektive kontakt och spr�kutveckling)

6 m�n:
grovmotorik: V�nder runt, haskryper, hj�lper till att dra sig upp mot sittande st�llning.
Finmotorik: flyttar f�rem�l fr�n ena handen till den andra.
Kontakt: k�nner igen v�rdare, reagerar p� ljud.
Spr�kutveckling: reagerar p� ljud, enstavigt nyans

Det �r viktigt att k�nna till den normala utvecklingen hos barn i olika �ldrar. Vad utm�rker ett barn vid denna �lder g�llande finmotorik? N�mn ett fynd vid varje �lder. (3p)
a) 18 m�nader
b) 10 m�nader
c) 5-6 m�nader

a) Tornbygge 2-3 klossar, stoppar p�rla i flaska, tv�rhandsgrepp runt krita, klotterritar.
b) B�rjan till pincettgrepp, rafsar g�rna med papper.
c) Flyttar f�rem�l fr�n ena handen till den andra.

13)
a) Vilka vaccin som ing�r i vaccinationsprogrammet �r levande vaccin?
b) Vilka komplikationer av grundsjukdomen vill man genom allm�n vaccination undvika vid dessa sjukdomar?

a) MPR (m�ssling-p�ssjuka-r�da hund), BCG (tuberkulos). Det senare ges dock bara till riskgrupper.
b) M�ssling: pneumoni, otit, sinuit.
P�ssjuka: orkit, sterilitet, meningit, best�ende h�rselneds�ttning.
R�da hund: missfall och missbildningar hos foster t

Vilka fosterskador �r vanliga om en kvinna smittas med R�da Hund under graviditeten? N�mn 2.

D�vhet, blindhet, hj�rtvitier, mikrocefali med utvecklingsst�rning

H�kan 9 m�n och hans f�r�ldrar bes�ker mottagningen. De har sv�rt att f� H�kan att �ta ordentligt och han kr�ks oftare �n storebror gjorde n�r han var liten. H�kan ammades till han var 8 m�n gammal och har egentligen redan fr�n start haft mycket kr�kninga

??? Best�ende refluxsjukdom, strikturer, failure to thrive? Esofagit, stenos?

N�mn tv� statusfynd du f�rv�ntar dig hos ett 3 m�nader gammalt barn med h�ftledsluxation?

Vid 2-4 m�n har den instabila h�ften stabiliserat sig i ett subluxerat eller luxerat l�ge > Skenbar femurf�rkortning (sv�rt), asymmetrisk hudveck (finns �ven hos friska), abduktionsinskr�nkning (sidoskillnad?)

N�mn a) 3 riskfaktorer f�r h�ftledsluxation och b) 3 fynd i status som talar f�r det.

a) �rftlighet, flicka, s�tesf�rlossning, f�rstf�dda, oligohydroamnios.
b)Abduktionsinskr�nkning, benl�ngdsskillnad, asymmetriska veck, Ortolanis tecken, instabilitet vid provokation, Barlows test

2) a) Vilka vacciner ing�r i det allm�nna vaccinationsprogrammet?
b) Vilka av dessa vaccin som �r s.k. "levande vacciner" och varf�r �r det viktigt att veta?

a) difteri
stelkramp
kikhosta
polio
Hib-infektion
pneumokockinfektion
m�ssling
p�ssjuka
r�da hund
HPV (endast flickor).
b) MPR (m�ssling-p�ssjuka-r�da hund), BCG (tuberkulos). Det senare ges dock bara till riskgrupper.
De ska inte ges till patienter som f

Tillv�xtkurvan �r ett mycket k�nsligt instrument som snabbt kan avsl�ja avvikelser i tillv�xten, l�ngt innan man f�r blotta �gat kan observera en avvikelse. F�rklara med statistiskt/matematiskt terminologi vad de parallella kurvlinjerna reprensenterar.

+-1-2-3 SD i en normal population."
F�r vikt, l�ngd och huvudomf�ng �r medelv�rden j�mte standardavvikelser (�1 SD, �2 SD, �3 SD) angivna f�r varje �lder (de parallella linjerna). F�r en normalpopulation ligger tv�rsnittsm�ssigt 67% inom � 1 SD och 95% i

a) Ungef�r vid vilken �lder brukar ett normalutvecklat barn kunna:
a1) v�nda runt fr�n mage till rygg och tv�rtom anv�nda a2) pincettgrepp
a3) kunna s�ga enstaka ord
a4) G� utan st�d
b) Varningssignaler. Fr�n vilken �lder b�r Du reagera p� att ett barn ka

a1) 5-6 m�naders �lder
a2) 9-10 m�naders �lder
a3) 9-10 m�naders �lder
a4)
b1) 2 m�naders �lder* (10 veckor = varning?)
b2) 7-8 m�naders �lder* (10-12 m�nader = varning?)
b3) 18 m�naders �lder*
*Normal�lder f�r dessa utvecklingssteg. Dock kanske det till�

Tillv�xtkurvor �r viktiga redskap f�r barnl�kare! Hur kan du med hj�lp av en tillv�xtkurva principiellt skilja en tillv�xtrubbning som �r sekund�r till undernutrition fr�n en som �r orsakad av endokrin rubbning? Markera vilka av dessa tv� tillst�nd passar

Undernutrition: vikt planar ut innan l�ngd.
Endokrin rubbning: l�ngd planar ut innan vikt.
Undernutrition: 2
Endokrin: 1

Vilka hormoner �r viktigast f�r normal tillv�xt vid resp. �lder?
3 m�n
4 �r
12 �r

3 m�n: IGF-1, thyroidea, insulin, kortison
4 �r: tilllv�xthormon
12 �r: androgener (fr�n ca 7 ��) och k�nshormoner (fr�n ca 12 ��)

Tillsammans med den harmoniska barnjouren genomf�r du, p� ditt f�rsta jourpass under denna kurs, en LP p� en febril 4-�ring. Nedan ser du tre t�nkbara likvorfynd. B-glukos 5,2.
Tolka labsvaren!

Fall 1: subarachnoidalbl�dning.
Fall 2: viral meningit, borrelia eller encefalit: leukocyter >5 dominans mono, normalt glukos, l�tt-m�ttligt f�rh�jt albumin.
Fall 3: bakteriell meningit: leukocyter >500 dominans neutrofila, s�nkt glukos, kraftigt f�rh�jt

P� akuten sitter �ven Maja 4 �r i mammas kn�. Maja har haft h�g feber i 4 dagar, kring 39 grader. Enligt mamma har Maja inte n�gon snuva eller hosta men har klagat �ver ont i magen. Kr�kts ett par g�nger och haft en normal avf�ring p� morgonen. I status s

???
a) Pyelonefrit?
Diff: F�rstoppningsproblematik ("s�llan obstipationsanamnes")? Diabetes med ketoacidos (ej feber och f�rh�jt CRP)?
b) Urinsticka och urinodling fr�n kastat mittstr�leprov. CRP, Krea, Na, Hb. Remiss till barnmottagning f�r uppf�ljning.

N�mn 3 vanliga orsaker till akut behov av neonatalv�rd.

Neonatal ileus, pylorusstenos, fr�mmande kropp i luftv�garna?

Ibland h�nder att modern ej kan amma sitt barn (ex akut sjukdom hos mor). D� m�ste du kunna ordinera ers�ttning. Ordinera l�mplig ers�ttning f�r ett friskt 4 v sp�dbarn (m�ngd/dygn, antal m�l och d�rmed m�ngd per m�l). Barnet v�ger 4 kg.

150 ml/kg/dygn = 600 ml, 8 m�l, 75 ml/m�l.

Br�stmj�lk �r naturligtvis optimal f�da med m�nga f�rdelar f�r ett sp�dbarn. Ers�ttning �r dock ocks� bra. (ex Baby Semp, NAN etc). (2p)
a) Av vad (r�vara) tillverkas dessa ers�ttningar?
b) N�mn 2 viktiga f�r�ndringar av r�varan som gjorts f�r att efterli

a) Vanligen komj�lksbaserad
b) Reducerat saltinneh�ll och proteininneh�ll samt �ven �kat j�rninneh�ll

N�mn 6 symtom/tecken p� det kritiskt sjuka barnet som ger misstanke om sepsis eller meningit.

H�g feber, sv�r allm�np�verkan med cirkulatorisk p�verkan, nedsatt medvetandegrad, nackstyvhet, irritabilitet, takykardi

Vilka kliniska tecken letar du efter om du misst�nker sepsis p� en 1-�ring? Ange fyra tecken f�r full po�ng.

H�g feber, sv�r allm�np�verkan med cirkulatorisk p�verkan, nedsatt medvetandegrad, takykardi och eventuellt takypn�

Para ihop �lder med den sannolikaste luftv�gsagens vid pneumoni:
Agens
Mycoplasma
?-B streptokocker
RS
Pneumokocker
�lder
1 vecka
4 m�n
3 �r
9 �r

Mycoplasma: 9 �r.
B-streptokocker: ??? Ovanligt!
RS: 1 vecka.
Pneumokocker: 4 m�nader.

Vilka �r de vanligaste agens vid bakteriell meningit efter nyf�ddhetsperioden hos barn? N�mn 2.

Pneumokocker, Meningokocker, H influenzae

Vilken �r i Sverige den vanligaste komplikationen vid bakteriell meningit?

Sepsis? Fokalneurologiska bortfall? ???

I januari g�r du din f�rsta jour och vadar fram bland f�r�ldrar och barn n�r sk�terskan ber dig titta p� Lisa 4 veckor gammal. Mamma ber�ttar att Lisa sedan 2 dagar har klar seg tr�dig snuva, �r tr�tt, har sv�rt att komma till ro. Orkar inte amma de sista

a) Indragningar? Andningsuppeh�ll? Cyanos?
b)

Hur definieras pubertetsstarten hos a) pojkar resp. b) flickor:

a) Testisutveckling
b) Br�stutveckling

Hur definieras hyperton dehydrering labm�ssigt och hur skall man t�nka kring behandlingen av en s�dan?

Na >150 eller Cl >115. Viktigt med l�ngsam rehydrering (36h), f�r att undvika hj�rn�dem.

Vad ger du f�r typ av v�tska vid f�ljande behandlingar? a) rehydrering?
b) underh�llsbehandling?
c) chock?

a) Isoton, l�g p� kalium, glukosfri, t.ex. 0,9% NaCl eller Ringer-Acetat.
b) 5% Glukos + elektrolyter (Na 40 mmol/L + K 20 mmol/L)
c) Isoton, l�g p� kalium, glukosfri, t.ex. 0,9% NaCl eller Ringer-Acetat.

V�tskebehovet hos ett barn �ndras med �ldern. Hur mycket v�tska skulle du ge ett barn per kg per dygn vid 3, 8 respektive 14 m�naders �lder?

3 m�nader: 150 ml/kg/dygn
8 m�nader: 125 ml/kg/dygn
14 m�nader: 100 ml/kg/dygn

N�mn 4 fynd i status hos ett dehydrerat barn.

nedsatt hudturgor, h�l�gd, torra slemhinnor, l�tta bl�jor, inga t�rar, insjunken fontanell, irritabel

Gastroenterit hos barn ger en snabbare p�verkan p� v�tskebalansen j�mf�rt med vuxna. Det finns tre olika typer av dehydreringar som kan utvecklas och en av dessa dehydreringsformer f�r inte s�llan ett allvarligt f�rlopp. Vilken typ av dehydrering indikera

Hyperton dehydrering
Indikerar oftare en l�ngre och mer omfattande dehydrering �n t.ex. isoton dehydrering.
Risk f�r hj�rn�dem om v�tska ges f�r snabbt.

Ge tre exempel p� ol�mpliga f�do�mnen till ett barn under ett �r och varf�r dessa �r ol�mpliga?

Nitratinneh�llande gr�nsaker (spenat, gr�nk�l, ruccola, mangold, n�sslor och bladselleri), honung (bakteriesporer), n�tter, mandel, vindruvor och jordn�tter (kan fastna i halsen), r� mat (t.ex. ostron), opast�riserade mj�lkprodukter. F�rsiktighet med salt

Ge tv� symtom p� vad som skulle f� dig att t�nka p�: a) GERD hos en 3 m�naders?
b) IBD hos en 9-�ring?

a) Magont med skrikighet/irritabilitet, kr�kningar, matv�gran.
b) Blodiga diarr�er, buksm�rtor.

Vilka �r de kliniska tecken p� gastroesofagal reflux hos barn. N�mn 4 tecken.

...

Du misst�nker pneumoni p� en 2-�ring. N�mn tre symtom som fick dig att misst�nka denna pneumoni?

Feber, tr�tthet, takypn�

Vad �r risken med att ha vesiko-uretral reflux (VUR)? N�mn tv�.

Hydronefros, pyelonefrit

Vad �r det f�r skillnad i inneh�ll mellan br�stmj�lksers�ttning och komj�lk? N�mn 3 skillnader.

Komj�lk har j�mf�rt med br�stmj�lk:
H�gre saltinneh�ll
H�gre proteininneh�ll
L�gre j�rninneh�ll

Fr�n vilken �lder rekommenderar man att introducera helmj�lk fr�n ko hos barn? /// Vid vilken �lder rekommenderar WHO introduktion av ren helmj�lk?

10-12 m�naders �lder

N�r rekommenderas introduktion av gluten i kosten f�r barn i Sverige?

6 m�naders �lder

N�mn 4 symtom p� andningsp�verkan hos barn. /// N�mn 4 olika kliniska fynd hos ett barn som har andningsbesv�r.

AF, indragningar, obstruktivitet, stridor, dehydrering

N�mn 3 fysiologiska orsaker varf�r barn j�mf�rt med vuxna �r mer k�nsliga och d�rmed mer allm�np�verkade vid en virusinfektion.

...

Varf�r fungerar inte majsv�lling respektive soja semp p� Komj�lksproteinallergiker?

majsv�lling �r baserad p� komj�lk och majsmj�l, soja kan korsreagera

4. a) En 8 m�n pojke med gastroenterit har f�ljande blodgas: (1p)
pH 7,35 PC02 4,2
BE -8 B-glukos 5,2 Na 138
K 4,3
Ordinera l�mplig tillsats i den 5 %-iga glukosl�sningen (dvs Na + K-
tillsatserna)
b) samma barn med blodgas: (1p)
pH 7,20
PC02, 3,9 BE -10

...

En journal avslutas i allm�nhet med ett "PBD" (prel bed�mning). N�mn de 3 grundelement som alltid skall ing� i ett v�lskrivet PBD.

Trolig diagnos med motivering, m�jlig/a differentialdiagnoser med motivering. V�rdplanering (�tg�rder, behandlingar, uppf�ljning, information, mm).

Som du vet �r feber i s�rklass vanligaste s�korsaken p� en barnakutmottagning. Bakom detta vanliga symtom d�ljer sig allt fr�n banala infektioner till sv�ra sjukdomar. Anamnes och status �r d� avg�rande f�r en rimlig bed�mning. N�mn tv� olika troliga till

Op�verkat barn: Exanthema subitum (tredagarsfeber)
P�verkat barn: pyelonefrit.

Sm� och sp�da barn blir som regel "sjukare" �n st�rre barn och vuxna vid virusorsakade luftv�gsinfektioner (typ �LI-bronkit-RS). N�mn minst 3 h�gst 5 riskfaktorer (fysiologiska omst�ndigheter) bakom dessa f�rh�llanden.

Stort v�tskebehov, stort n�ringsbehov, tr�nga luftr�r mm.

Ungef�r vid vilken �lder brukar ett normalutvecklat barn kunna:
a) G� utan st�d?
b) V�nda runt fr�n mage till rygg och tv�rtom?
c) Anv�nda pincettgrepp?

a) 18 m�nader
b) 6 m�nader
c) 9-10 m�nader

I allm�nna vaccinationsprogrammet ing�r sjukdomar som �r sv�ra, kan ge best�ende men eller d�r det saknas god behandling. Vilka allvarliga till livshotande symptom eller best�ende skada kan sjukdomarna nedan ge upphov till?
a) Rubella
b) Haemophilus influ

a) D�vhet, blindhet, mikrocefali med sv�rt f�rst�ndshandikapp, hj�rtproblem
b) Sepsis, meningit, hj�rnskada, d�vhet, epiglottit

Hur skiljer sig tillv�xtkurvorna (l�ngd och vikt) principiellt vid tillv�xtruvbbning p.g.a. undernutrition, t.ex. celikai och vid vissa endokrina rubbningar, t.ex. hypotyreos?

...

Den hormonella styrningen av somatisk tillv�xt ser olika ut i olika faser av uppv�xten. Man kan grovt s�rskilja tre olika s�dana faser. Ange vilken tillv�xtfaktor (hormon) som f�r var och en av dessa tillv�xtfaser �r mest verksam.

Sp�dbarnsfas: IGF-1, thyroideahormon, insulin, kortisol
Barndomsfas: Tillv�xthormon
Pubertetsfas: K�nshormoner

N�mn tv� orsaker som kan ligga bakom v�xande huvudomf�ng (en m�tpunkt >+2 SD)

Intracerebral tum�r, hydrocefalus, metabola sjukdomar med CNS-inlagring

En flicka 9 �r kommer till mottagningen f�r kortvuxenhet. Hennes mamma �r 160 cm l�ng och hennes pappa �r 172 cm. B�da �r friska och var ocks� friska som barn. Visa hur du r�knar ut flickans f�rv�ntade slutl�ngd?

...

Hur m�nga gram f�rv�ntar man sig att ett barn �kar i vikt per vecka vid ungef�rliga �ldern:
a) 2 m�nader?
b) 4 m�nader?
c) 6 m�nader?

a)
b)
c)

En frisk tvillingbror till ett sjukt barn l�ggs in p� Din avdelning. Modern har besv�rlig mj�lkstockning och orkar inte heller av psykiska sk�l amma den friska brodern l�ngre. De �r 2 veckor gamla och den friska tvillingen v�ger 3860 g. Vilken b�r Din ord

...

Varf�r blir barn snabbare och l�ttare dehydrerade vid sjukdom j�mf�rt med vuxna?

...

Barn blir ofta f�rv�nande snabbt sjuka och allm�np�verkade av luftv�gsinfektioner exempelvis RS och obstruktiv bronkit (virusinfektioner). N�mn och beskriv med 3-4 ord minst 3 omst�ndigheter (riskfaktorer) som g�r barnen mer vulnerabla.

...

Astrid, 10 m�n, s�ker p� akutmottagningen med sin pappa under ditt kv�llspass. Hon har varit lite f�rkyld i veckan, men har ingen feber. F�r n�gon m�nad sedan hade hon en �roninflammation som antibiotikabehandlades. Idag sedan klockan nio har hon i episod

a) Invagination (men: "barn med otit kan skrika i intervaller och felaktigt leda tankarna till invagination").
b & c) Kolonr�ntgen �r b�de diagnostiskt och terapeutiskt.

Adam, 2 �r, upps�ker akutmottagningen med sina f�r�ldrar. Adam �r tidigare frisk och har f�tt alla vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Nu har han haft feber 39-40 C i ett halvt dygn. Han har kr�kts tv� g�nger och �tit d�ligt. Han har

...

Vid ok�nd sepsis hos barn behandlar vi ofta med cefotaxim( Claforan) men l�gger ibland till Doktacillin. Ange tv� smitt�mnen som bara �r k�nsliga f�r Doktacillin och som f�ranleder dubbelbehandling. (2p)

...

Definiera begreppen underburen respektive �verburen.

...

Ange 4 principiellt olika orsaker till st�rd pubertetsutveckling.

...

En 2 �rig pojke kommer in till akuten med h�g feber sedan 14 timmar, r�da hudutslag spritt p� kroppen som ej g�r att trycka bort. I status: temp 40,3 s�nkt medvetandegrad men reagerar f�rsiktigt n�r du uts�tter honom med h�rt tryck mot br�stbenet. Han �r

...

Ange 2 sk�l/indikationer att anv�nda antipyretisk behandling i samband med febersjukdomar hos barn.

...

I Sverige vaccineras barn mot 10 olika sjukdomar i det vanliga vaccinationsprogrammet. Ange 3 principiella sk�l varf�r man vaccinerar mot dessa sjukdomar. (ej endast att det �r bra att inte bli sjuk eller att man smittar andra).

Sjukdomarna �r sv�ra, livshotande, kan ge best�ende men, behandling saknas eller �r d�lig, kan f�rhindras med vaccination.

Vid gastroenterit beh�ver barnet ibland behandlas med en snabb rehydering iv, ej chockbehandling, Ange: (1,5p)
a) v�tsketyp b) m�ngd v�tska c) hur snabbt

a) Ringer acetat, NaCl
b) 5% av kroppsvikten
c) 4 timmar

Vilka faktorer/hormoner �r viktiga f�r tillv�xten under sp�dbarnsfasen? N�mn 4.

IGF-I, thyroideahormon, insulin, kortison

N�r �r tillv�xtspurten som st�rst f�r pojkar respektive flickor? Ange ungef�rlig medel �lder.

14 respektive 12 �rs �lder.

Varf�r rekommenderar vi introduktion av till�ggskost vid ca 6 m�naders �lder?

Br�stmj�lkens energi och n�ringsinneh�ll r�cker inte. Mage tarm ochnjurar�rd�mogna.

Vad finns det f�r risker med att forts�tta att endast amma fram till 1��?

J�rnbrist (anemi) och D-vitaminbrist (osteoporos)

Det finns tv� principiellt olika faktorer f�r att f� en helhetsbild f�r att f�rst� hur barn- och ungdomspsykiatriska symtom kan uppst�, vilka?

Faktorer hos barnet respektive i milj�n.

Vad �r de tv� viktigaste bed�mningarna i status hos ett barn som s�ker f�r andningsp�verkan?

Allm�ntillst�nd och andningsfrekvens.

F�rklara varf�r sm� barn kan bli s� sjuka och p�verkade av en vanlig viral luftv�gsinfektion (typ RS) d�r �ldre barn endast visar luftv�gssymtom.

Barnet blir l�ttare dehydrerat och har energif�rlust. Andningsp�verkade barn anv�nder muskler i thorax f�r att uppr�tth�lla fria luftv�gar, detta kr�ver energi och g�r dem tr�tta; n�st�ppa p�verkar barnen s� matningen via amning eller flaska p�verkas, min

Vilka kliniska tecken (n�mn 4) har ett barn som �r i prechock/chock pga sepsis.

Nedsatt kapill�r �terfyllnad, blekgr� hudf�rg, perifer kyla, snabb ytlig puls, l�gt blodtryck.

Vad blir din f�rsta terapeutiska �tg�rd vid chock? Ordinera!

Chockbehandling. Ringer Acetat 20-30ml/kg som ges p� 20-min iv.

Ange de 4 centrala kriterierna f�r att en kramp skall f� kallas feberkramp och d�rmed inte utredas?

Barn 0,5 - 4 (5) �r, vid feber, symmetrisk, generell kramp, duration <10 minuter, ofta snabbt pigga efter krampen

Vilka tv� viktiga krav m�ste st�llas p� kompositioner (egenskaper) f�r en v�tska som skall anv�ndas f�r snabb i v tillf�rsel (chock-rehydrering)?

Isoton, kaliumfri

Br�stmj�lk �r naturligtvis optimal f�da med m�nga f�rdelar f�r ett sp�dbarn. Ers�ttning �r dock ocks� bra. (ex Baby Semp, NAN etc).
a) Av vad (r�vara) tillverkas dessa ers�ttningar?
b) N�mn 2 viktiga f�r�ndringar av r�varan som gjorts f�r att efterlikna b

a) komj�lk, b) avsaltning - �ndrad m�ngd kasein/vassleprotein.

Ange tre positiva effekter av feber p� kroppens immunf�rsvar.

Minskad/h�mmad tillv�xt av bakterier proliferation av leucocytpoolen, stimulans av T + B-lymfocyter.

Ange tre negativa effekter (kliniska) av feber.

Risk f�r feberkramp. �kad perspiration.
D�ligt v�tske- n�ringsintag. Sjukdomsk�nsla.
Stressade, r�dda f�r�ldrar.

Vilka tv� vitala organ (system) l�per risk att drabbas vid intoxikation med Paracetamol. Ange specifikt hur intoxikationen drabbar respektive organ.

njursvikt (interstitiell nefrit), leversvikt.

Alla svenska barn screenas (PKU-provet) f�r en rad medf�dda metabola-endokrina sjukdomar, bl a CAH "congenital adrenal hyperplasia" = adrenogenitalt syndrom, som oftast beror p� 21-hydroxylasbrist.
En flicka med denna brist ser som regel avvikande ut. Bes

Virilisering

V�tska intraven�st vid olika sjukdomar tillf�rs p� principiellt tre olika indikationer. Definiera (klarg�r) skillnaderna i indikation dem emellan. Svara kort - en mening f�r vardera; a,b och c.
a) .chockbehandling
b) ..rehydrering
c) ...underh�llsbehandli

a) Volymexpansion
b) ers�tta gjorda f�rluster
c) tillf�ra ber�knat (fysiologiskt) dygnsbehov.

Ange tv� absoluta krav p� sammans�ttning (inneh�ll) i v�tska f�r snabb infusion.

Isoton och kaliumfri.

I vilket av f�ljande tre fall f�religger en patologisk pubertet? Du skall motivera svaret (kort) a) Pojke 11 �r med klar pubesbeh�ring testis < 4 ml och �nnu ingen tillv�xt�kning
b) Flicka 9 �r med klart synlig br�stutveckling m�jligen p�b�rjad accelerati

Fall 1 med sm� testiklar = utan tecken till gonadotropin p�verkan

Vad skiljer "v�lling" fr�n modersmj�lksers�ttning?

oftast gluten i v�lling.

Vilken �r den viktigaste principiella skillnaden mellan MPR-vaccinet och �vriga vacciner i vaccinationsprogrammet?

MPR= levande vaccin

En rad faktorer - omst�ndigheter g�r att ett litet barn snabbare blir allm�np�verkat och drabbat vid en vanlig infektionssjukdom �n st�rre barn och vuxna. RS-virus bronchiolit illustrerar detta v�l. F�rutom tr�nga luftr�r, svaga muskler, svag hosta, apn�r

Dehydrering - n�ringsbrist (orkar inte �ta/dricka)

Leo 7 m�nader inkommer till akuten med diarr� och kr�kningar sedan 2 dagar tillbaka. Efter anamnes och status kommer du fram till att det r�r sig om en gastroenterit.
a) N�mn 4 statusfynd som hj�lper dig att bed�ma hans dehydreringsgrad. 2p
b) Vilken uppg

a) nedsatt turgor, kapill�r �terfyllnad, avsaknad av t�rar (mkt sent tecken), halonarade (insjunkna) �gon, grinig, missn�jd, insjunken fontanell
b) aktuell viknedg�ng
c)Ringeracetat 20 ml/kg p� ca 20 minuter

Ett mkt allvarligt tillst�nd kan drabba sp�da barn vid dehydrering n�mligen s.k. hyperton dehydrering.
a) Hur definieras det? 1p
b) Vilken �r den allvarliga risken vid behandling av detta
tillst�nd? 1p
c) Hur kan denna risk undvikas?

a) Na >150 mmol/l b) Hj�rn�dem
c) Genom att Na s�nks sakta (0,5 mmol/l/timme eller 10- 15mmol/l / dygn)

Vad �r huvudincitamenten f�r att behandla feber hos barn?

Att behandla myalgi och sm�rta. F�r att f� barnen att dricka b�ttre. (Att behandla feber per se �r inte r�tt svar)

Feber tycks inte p�verka durationen av virusinfektioner n�mnv�rt, men d�remot kan p�visa f�r�ndringar i immunf�rsvaret in vitro vid ?feber ?. Ange tre s�dana f�r�ndringar.

...

Ett 6 m�nader gammalt barn inkommer till akuten med 2 dygns anamnes p� feber. Det finns ingen epidemiologi, ingen anamnes p� �li, ej heller anamnes p� n�gra andra fokala symtom. Barnet har �tit hyggligt. I status: 39 graders feber. Normal kapill�r �terfyl

CRP, urinprov. Tre-dagars feber, (eller annan viros), Pyelonefrit.

Ange 6 exempel p� symtom hos det sv�rt sjuka barnet med sepsis och/eller meningit

F�rl�ngd kapill�r �terfyllnad, nackstyvhet, takykardi, takypne, h�g feber, s�nkt medvetandegrad, apne, andningsinsuff, osv. osv.

Ange 4 karakteristika (definitioner) f�r feberkramper hos barn f�rutom feber

1?2 - 4 �r, kortare duration �n 10 minuter, generella, symmetriska ryckningar, kort eller obefintlig postiktal sl�het

Ange 6 typiska andningsrelaterade statusfynd hos ett barn som har andningsproblem.

Gruntning, hosta, tachypne, bukandning, indragningar: subcostala, intercostala, supracostala, jugul�ra; n�svingespel, auxill�r andning, blek/cyanos, osv

Ange f�r falsk krupp/laryngit:
a) Utl�sande agens?
b) Allm�nna r�d till f�r�ldrarna?
c) Eventuell behandling vid sv�r krupp? 2 preparat

a) Parainfluensa
b) uppr�tt kroppsposition, frisk luft
c) adrenalin im, steroider

Hur definieras astma diagnos hos barn: Ange 3 kriterier som �r kopplade till �lder

Efter 3 obstruktiva episoder < 2��
1:a obstruktiva episoden < 2 �� och andra tecken p�
allergi som eksem eller f�do�mnesallergi
1:a obstruktiva episoden > 2��

Det finns en rad orsaker till f�rsenad pubertet. Ange 6 olika orsaker till f�rsenad pubertetsutveckling hos pojkar och flickor.

...

De sp�da barnen l�per st�rst risk att bli sjuka av RS virus men det finns speciella riskgrupper �ven inom denna grupp. Vilka riskgrupper f�religger f�r RS virussjukdom? Ange tre grupper

...

Ett febrilt barn 18 m�nader gammalt kommer in till akutmottagningen, och efter anamnes och status inser du att flera av barnets symtom st�mmer �verens med symtomen vid Kawasakis sjukdom.
a) Men hur var det nu, hur definieras Kawasakis sjukdom? Vad �r krit

...

a) Vid vilka �ldrar ges de icke levande vaccinen under det f�rsta levnads�ret?
b) Vilka smitt�mnen vaccinerar man mot under det f�rsta levnads�ret?

...

N�r man "m�ter" ett barn som �r yngre �n 2 �r p� BVC, vilka parametrar �r det d� som man skall f�ra in p� tillv�xtkurvan? R�tt ben�mning och antal parametrar kr�vs f�r att f� full po�ng.

...

N�mn tre principiellt olika relevanta faktorer som p�verkar ett barns tillv�xt (s�ledes inte bilateral underbensamputation etc.).

...

Vid tachypn�, tr�tthet och blekhet ffa i samband med matning hos ett 4 veckor gammalt barn sitter ibland inte orsaken till besv�ren i luftv�garna. Vilket tillst�nd utg�ende fr�n ett annat organ m�ste du ha i �tanke som differentialdiagnos om barnet �r afe

...

Vad �r den vanligaste orsaken till feber hos ett barn yngre �n 6 m�nader?

...

Gunnar 9 m�nader har varit lite snuvig n�gra dagar. Idag har han f�tt h�g feber 40 grader och utslag p� kroppen ffa �ver b�len. N�r du kommer in f�r att unders�ka sover han i pappas famn men s� fort du b�rjar unders�ka blir han gn�llig och skrikig. Utslag

...

P� BVC tr�ffar du en pojke p� den s.k. 10-m�naderskontrollen. Mamma ber�ttar att pojken nu drar sig upp mot m�bler och st�r r�tt stadigt med st�d. D�remot har han aldrig krupit utan ist�llet dragit sig fram sittande p� stj�rten med hj�lp av armarna. Hur f

...

P� alla nyf�dda barn tas efter tidigast 48 timmars �lder ett sk PKU-prov. Formulera i h�gst en mening vad huvudsyftet med detta prov �r.

...

Vad �r normal andnings- och hj�rtfrekvens f�r ett ca 1 �r gammalt barn?

...

F�rklara skillnaden mellan obstruktiv bronkit och f�rkylningsastma.

...