Ti?ng Vi?t B�i M?t v� B�i Hai Ch?

B??m

R�ch t? t??i. (Torn clothes)

T??m T?t

G?n g�ng chu ?�o. (In fasion)

M�o M??p

M�o c� l�ng m�u x�m, c� v?n h?i ?en. (A gray cat with black spots)

?p ?

Nu�i gi?. (To embrace)